سال ۶۶ شماره ۱۹۱۸۷
شماره ويژه قوانين و مقررات:۳۱۸

چهارشنبه بيست و دوم دى ماه ۱۳۸۹
روزنامه > آگهي ها > آگهى رسمى > آگهى تغييرات
روزنامه رسمى
صفحه اول
جستجو


۱۳۸۹/۹/۲۲ آگهى افزايش سرمايه در شركت اسكان آيندگان سپاهان سهامي خاص ثبت شده بشماره 24426 و شناسه ملي 10260452165 شماره 13738/ث
برابر صورتجلسه هيئت مديره مورخ 21/9/89 و اختيار حاصله ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۹/۲۲ آگهي افزايش سرمايه در شركت پارت ماشين اسپادان سهامي خاص ثبت شده بشماره 35157 و شناسه ملي 10861588936 شماره 13694/ث
برابر صورت جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده مورخ 14/9/89 ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۹/۲۲ آگهى افزايش سرمايه در شركت جهان ماشين آپادانا سهامي خاص ثبت شده بشماره 36033 و شناسه ملي 10861768210 شماره 13695/ث
برابر صورتجلسه مجمع عمومي فوق‌العاده مورخ 13/9/1389 ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۹/۲۲ آگهى افزايش سرمايه در شركت زرين ماشين اسپادان سهامي خاص ثبت شده بشماره 36127 و شناسه ملي 10860261332 شماره 13693/ث
برابر صورتجلسه مجمع عمومي فوق‌العاده مورخ 15/9/1389 ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۱۰/۱ آگهي افزايش سرمايه در شركت سايا گستر سعادت سهامي خاص ثبت شده بشماره 33012 و شناسه ملي 10260535389 شماره 14187/ث
برابر صورت جلسات مجمع عمومي فوق‌العاده مورخ 27/9/89 ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۹/۳۰ آگهي افزايش سرمايه در شركت فرآورده‌هاي كائولن سپاهان مهر سهامي خاص ثبت شده بشماره 31218 و شناسه ملي 10260517835 شماره 14109/ث
برابر صورت جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده و هيئت مديره ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۱۰/۱ آگهي افزايش سرمايه در شركت مهندسي بازرگاني نگين نقش آراي سهامي خاص ثبت شده بشماره 30531و شناسه ملي 10260511124 شماره 14135/ث
برابر صورت جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده مورخ 18/8/89 ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۱۰/۲ آگهي افزايش سرمايه شركت توليدي صنعتي شلر (سهامي خاص) بشماره ثبت 307 و شناسه ملي 10861659735 شماره 22295/11/109
باستناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخه 20/07/1389 ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۹/۲۸ آگهي افزايش سرمايه شركت راد ذوب پارسيان سهامي خاص بشماره ثبت 7538 شناسه ملي 10780109403 شماره 55395/89
بموجب صورت جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده مورخ 10/2/89 ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۹/۱۴ آگهى افزايش سرمايه شركت رشيد صنعت اروند سهامي خاص بشماره ثبت 1081 و شماره شناسه ملي 10861747769 شماره 7140/61/2/89
بموجب صورتجلسه مجمع عمومي فوق‌العاده و هيئت مديره ...
[اطلاعات بيشتر]


صفحه: [ ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ... ]
 
آرشيو درباره عضويت اشتراك وضعيت كاربرى تماس لينكها