سال ۶۶ شماره ۱۹۱۸۷
شماره ويژه قوانين و مقررات:۳۱۸

چهارشنبه بيست و دوم دى ماه ۱۳۸۹
روزنامه > آگهي ها > آگهى رسمى > آگهى تصميمات
روزنامه رسمى
صفحه اول
جستجو


۱۳۸۹/۹/۷ آگهي ابطال شركت خدماتي توزيعي حافظ چايپاره بشماره ثبت 205 شماره 5559/4/109
باستناد صورت جلسه هيئت مديره مورخه 27/7/89 مجمع عمومي ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۱۰/۲ آگهى انتخاب بازرسان شركت رعد سهامي خاص ثبت شده بشماره 4321 و شناسه ملي 10260254734 شماره 14083/ث
برابر صورت جلسه مجمع عمومي عادي مورخ 20/9/1389 موسسه ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۱۰/۱ آگهي انتخاب بازرسان شركت روئين صنعت نوين سهامي خاص ثبت شده بشماره 19601 و شناسه ملي 10260404870 شماره 14172/ث
برابر صورت جلسه مجمع عمومي عادي مورخ 5/9/1389 موسسه ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۱۰/۱ آگهي انتخاب بازرسان شركت ماشين سازي شاهين شهر سپاهان سهامي خاص ثبت شده بشماره 4942 و شناسه ملي 10260260930 شماره 14172/ث
برابر صورت جلسه مجمع عمومي عادي مورخ 5/9/1389 موسسه ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۹/۱۱ آگهي تصميمات اتحاديه بازرگاني شركتهاي تعاوني مرزنشينان آبادان ثبت شده بشماره 150 و شناسه ملي 10860446972 شماره 30985
بموجب نامه شماره 1320‌ت 13/5/89 اداره تعاون آبادان ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۹/۲۱ آگهي تصميمات بانك صادرات استان مركزي سهامي خاص بشماره ثبت 887 و شناسه ملي 10780041237 شماره 54221/89
بموجب صورت جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ5/3/89 ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۹/۲۳ آگهي تصميمات در شر كت توسعه بازرگاني نوين اردبيل (سهامي خاص) ثبت شده بشماره 8783 بشناسه ملي 10240112767 شماره 57078
بموجب صورت جلسه مجمع عمومي عادي مورخ 17/8/89 تغييرات ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۹/۲۳ آگهي تصميمات در شركت آرتا ابنيه گستر اردبيل (سهامي خاص) ثبت شده بشماره 6902 بشناسه ملي 10240098860 شماره 57258
بموجب صورت جلسه مجمع عمومي عادي مورخ 25/8/89 تغييرات ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۱۰/۴ آگهي تصميمات در شركت استوار ساز آذربايجان (سهامي خاص) ثبت شده بشماره 4514 شماره 58514
بموجب صورت جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخه ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۹/۳۰ آگهي تصميمات در شركت اقليم اسكان آذربايجان (با مسئوليت محدود) ثبت شده بشماره 8007 بشناسه ملي شماره 57892
بموجب صورت جلسه مجمع عمومي فوق العاده و صورت جلسه ...
[اطلاعات بيشتر]


صفحه: [ ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ... ]
 
آرشيو درباره عضويت اشتراك وضعيت كاربرى تماس لينكها