سال ۶۶ شماره ۱۹۱۸۷
شماره ويژه قوانين و مقررات:۳۱۸

چهارشنبه بيست و دوم دى ماه ۱۳۸۹
روزنامه > آگهي ها > آگهى رسمى > آگهى انحلال
روزنامه رسمى
صفحه اول
جستجو


۱۳۸۹/۱۰/۱۱ آگهي انحلال شركت استوديو طراحي ريتون افشين با مسئوليت محدود ثبت شده به شماره 224036 و شناسه ملي 10102652544 شماره30096/ت32
باستناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق‌العاده مورخ 2/2/89 ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۱۰/۱۲ آگهي انحلال شركت پارسا سامانه پيشرو با مسئوليت محدود ثبت شده به شماره 177363 و شناسه ملي 10102196910 شماره30123/ت32
باستناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق‌العاده مورخ 10/7/89 ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۱۰/۱۲ آگهي انحلال شركت ره‌آوران نويد صنعت با مسئوليت محدود ثبت شده به شماره 203050 و شناسه ملي 10102447575 شماره30259/ت32
باستناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق‌العاده مورخ 20/9/89 ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۱۰/۱۲ آگهي انحلال شركت سامانه سبز اميد با مسئوليت محدود ثبت شده به شماره 237774 و شناسه ملي 10102786500 شماره30247/ت32
باستناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق‌العاده مورخ 5/10/89 ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۱۰/۷ آگهي انحلال شركت صنعتي شيميايي پارس پرنيان پوشش با مسئوليت محدود ثبت شده به شماره 206074 و شناسه ملي 10102477127 شماره30036/ت32
باستناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق‌العاده مورخ 27/9/89 ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۱۰/۱ آگهي انحلال شركت كارآفرين گلچين ايرانيان با مسئوليت محدود ثبت شده به شماره 264117 و شناسه ملي 10103814658 شماره29177/ت32
باستناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق‌العاده مورخ 22/9/89 ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۹/۲۲ آگهي انحلال شركت كيفيت آراي جنوب با مسئوليت محدود ثبت شده به شماره 202743 و شناسه ملي 10102444520 شماره28301/ت32
باستناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق‌العاده مورخ 1/9/89 ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۱۰/۱۵ آگهي انحلال شعبه شركت خارجي فلو سرو ريپراند سرويسز ب و ثبت شده به شماره 2163 و شناسه ملي 10100180465 شماره30579/ت32
باستناد اصل و ترجمه مصدق وكالتنامه شماره 4474 مورخ ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۷/۱۲ آگهي انحلال مؤسسه انديشمندان كوشاي فردا ثبت شده به شماره 15549 و شناسه ملي 10100572814 شماره30260/ت32
باستناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق‌العاده مورخ 2/10/89 ...
[اطلاعات بيشتر]

 
آرشيو درباره عضويت اشتراك وضعيت كاربرى تماس لينكها