سال ۶۶ شماره ۱۹۱۸۷
شماره ويژه قوانين و مقررات:۳۱۸

چهارشنبه بيست و دوم دى ماه ۱۳۸۹
روزنامه > آگهي ها > آگهى رسمى
روزنامه رسمى
صفحه اول
جستجو


۱۳۸۹/۹/۱۶ آگهي شماره 7243/89/ص
كلاسه 89/94 ش 2 دادگاه دادنامه 103ـ30/6/89
شاكي: ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۹/۱۶ آگهي شماره 7242/89/ص
كلاسه 89/106 ش 2 دادگاه دادنامه 105ـ6/7/89
شاكي: ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۹/۱۶ آگهي شماره 7247/89/ص
كلاسه 89/88 ش 1 دادگاه دادنامه ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۸/۷/۱۴ آگهي ـ نوبت دوم شماره880199
حسب درخواست آقاي مجيد تربتي فرزند محمود در پرونده ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۹/۷ آگهي ابطال شركت خدماتي توزيعي حافظ چايپاره بشماره ثبت 205 شماره 5559/4/109
باستناد صورت جلسه هيئت مديره مورخه 27/7/89 مجمع عمومي ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۱۰/۱۴ آگهي ابطال علامت ثبت شده بشماره 61451 شماره64494/م/32
موضوع مواد 148 و 149 آيين‌نامه اجرائي قانون ثبت اختراعات، ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۱۰/۱۴ آگهي ابطال علامت ثبت شده بشماره 68434 شماره64496/م/32
موضوع مواد 148 و 149 آيين‌نامه اجرائي قانون ثبت اختراعات، ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۱۰/۱۲ آگهي اصلاح و تغيير طبقه كالا و خدمات علامت شماره80286/م/32
به موجب تقاضاي وارده شماره 80284/م مورخ 28/7/89 دفتر ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۹/۲۸ آگهي اصلاحي شماره 2602/4/2/104
برابر تقاضاي وارده بشماره 22/9/89‌ـ 2428/4/2/104 شركت ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۹/۲۷ آگهي اصلاحي شماره 11720/ث
پيرو آگهي تصميمات شماره 14998‌ـ 19/8/88 شركت دهكده ...
[اطلاعات بيشتر]


صفحه: [ ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ... ]
 
آرشيو درباره عضويت اشتراك وضعيت كاربرى تماس لينكها