سال ۶۷ شماره ۱۹۳۰۶
شماره ويژه قوانين و مقررات:۳۶۱

سه شنبه بيست و چهارم خرداد ماه ۱۳۹۰
روزنامه > آگهي ها > آگهى رسمى > آگهى تصميمات > شهرستان
روزنامه رسمى
صفحه اول
جستجو


۱۳۹۰/۲/۲۲ آگهي تصميمات در شركت ياوران صنعت فولاد با مسئوليت محدود بشماره ثبت 1054 و شناسه ملي 10840080728 اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان مباركه شماره 2711
بموجب صورت جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده مورخ 15/2/90 ...
[اطلاعات بيشتر]

 
آرشيو درباره عضويت اشتراك وضعيت كاربرى تماس لينكها