سال ۶۷ شماره ۱۹۳۰۶
شماره ويژه قوانين و مقررات:۳۶۱

سه شنبه بيست و چهارم خرداد ماه ۱۳۹۰
روزنامه > آگهي ها > آگهى رسمى > آگهى تصميمات > تهران
روزنامه رسمى
صفحه اول
جستجو


۱۳۹۰/۳/۸ آگهي تصميمات شرکت نوآوران کهن آسيا با مسئوليت محدود ثبت شده به شماره 276653 و شناسه ملي 10103014400 شماره5537/ت32
طبق صورتجلسه مجمع عمومي فوق‌العاده و عادي بطور فوق‌العاده ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۳/۸ آگهي تصميمات در موسسه رسانه‌هاي تصويري ثبت شده به شماره7373 و شناسه ملي 10100331884 شماره5590/ت32
طبق صورتجلسه مجمع عمومي فوق‌العاده مورخ14/2/90 به ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۱/۱۶ آگهي تصميمات شركت پوشش لوله رضا سهامي خاص ثبت شده به شماره 203612 و شناسه ملي: 10102453065 شماره218/ت32
طبق صورتجلسه مجمع عمومي‌عادي بطور فوق‌العاده مورخ ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۲/۱۸ آگهي تصميمات شركت تجارت گستر آروين سهامي خاص ثبت شده به شماره 225484 و شناسه ملي: 10102666732 شماره37082/ت32
طبق صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده و عادي بطور فوق‌العاده ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۱/۲۳ آگهي تصميمات شركت مشاورين تجارت بين‌المللي هزار دره پارس سهامي خاص ثبت شده بشماره 201009 و شناسه ملي 10102427595 شماره956/ت32/90
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق‌العاده مورخ ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۲/۳ آگهي تصميمات شركت مهندسي ارتباطات صنعت سيناسهامي خاص ثبت شده به شماره 234009 و شناسه ملي10102749751 شماره37081
طبق صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده و عادي بطور فوق‌العاده ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۳/۸ آگهي تصميمات شرکت آ.س.پ سهامي خاص ثبت شده به شماره13681 و شناسه ملي 10100518071 شماره5571/ت32
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق‌العاده مورخ26/12/89 ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۳/۸ آگهي تصميمات شرکت آرد سفيد اکبري سهامي خاص ثبت شده به شماره107156 و شناسه ملي 10101510177 شماره5531/ت32
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق‌العاده مورخ31/2/90 ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۳/۸ آگهي تصميمات شرکت آرمون سهامي خاص ثبت شده به شماره43377 و شناسه ملي 10100887388 شماره5614/ت32
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه و عادي بطور ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۳/۸ آگهي تصميمات شرکت ارس بنياد سهامي خاص ثبت شده به شماره59674 و شناسه ملي 10101047253 شماره5615/ت32
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه و فوق‌العاده ...
[اطلاعات بيشتر]


صفحه: [ ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ ]
 
آرشيو درباره عضويت اشتراك وضعيت كاربرى تماس لينكها