سال ۶۶ شماره ۱۹۱۸۷
شماره ويژه قوانين و مقررات:۳۱۸

چهارشنبه بيست و دوم دى ماه ۱۳۸۹
روزنامه > آگهي ها > آگهى رسمى > آگهى تصميمات > تهران
روزنامه رسمى
صفحه اول
جستجو


۱۳۸۹/۱۰/۸ آگهي تصميمات در شرکت احسان موتور آسيا سهامي خاص به شماره ثبت237011 و شناسه ملي 10102779054 شماره29860/ت32
به استناد صورتجلسه هيئت‌مديره مورخ 20/9/89 اختيارات ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۱۰/۱۲ آگهي تصميمات در شرکت بلور نوري تازه سهامي خاص بشماره ثبت129167به شناسه ملي 10101725164 شماره30127/ت32
به استناد صورتجلسه هيئت‌مديره مورخ 20/9/89 محمدتقي ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۱۰/۸ آگهي تصميمات در شرکت راه ابريشم پارس موتور سهامي خاص به شماره ثبت249224و شناسه ملي 10103897314 شماره29859/ت32
به استناد صورتجلسه هيئت‌مديره مورخ 20/9/89 اختيارات ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۱۰/۱۲ آگهي تصميمات در موسسه فرهنگي و هنري نداء مسجد النبي (ص) بشماره ثبت18851 و شناسه ملي 10100639030 شماره30126/ت32
باستناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق‌العاده مورخ20/1/88 ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۱۰/۸ آگهي تصميمات شرکت اروند ماشين سهامي خاص ثبت شده به شماره15739و شناسه ملي 10100577726 شماره29973/ت32
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ10/1/89 شرکت ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۱۰/۱۱ آگهي تصميمات شرکت استرونگ هلد ايران سهامي خاص ثبت شده به شماره35102و شناسه ملي 10100805225 شماره2995/ت32
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ22/4/89 شرکت ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۱۰/۱۲ آگهي تصميمات شرکت اميدآوران ناجي سهامي خاص ثبت شده به شماره249359و شناسه ملي 10102898560 شماره30120/ت32
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق‌العاده و هيئت‌مديره ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۱۰/۱۲ آگهي تصميمات شرکت انتقال گاز ايران سهامي خاص به شماره ثبت149027و شناسه ملي 10101918813 شماره30148/ت32
طبق صورتجلسه مجمع عمومي فوق‌العاده مورخ2/8/89 شرکت ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۹/۲۷ آگهي تصميمات شرکت ايران پتک سهامي خاص ثبت شده به شماره 53605 و شناسه ملي 10100987346 شماره28612/ت/32
باستناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق‌العاده مورخ9/9/89 ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۱۰/۱۲ آگهي تصميمات شرکت ايمن پخش راستين با مسئوليت محدود ثبت شده به شماره196112و شناسه ملي 10102379779 شماره30154/ت32
طبق صورتجلسه هيئت‌مديره مورخ 21/9/89 شرکت مزبور که ...
[اطلاعات بيشتر]


صفحه: [ ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ ]
 
آرشيو درباره عضويت اشتراك وضعيت كاربرى تماس لينكها