سال ۶۷ شماره ۱۹۳۰۶
شماره ويژه قوانين و مقررات:۳۶۱

سه شنبه بيست و چهارم خرداد ماه ۱۳۹۰
روزنامه > آگهي ها > آگهى رسمى > آگهى تاسيس > تهران
روزنامه رسمى
صفحه اول
جستجو


۱۳۹۰/۳/۰۸ آگهي تأسيس شركت آرا صبا طب با مسئوليت محدود شماره6289/ث32/90
شركت فوق در تاريخ 03/3/1390 تحت شماره 404166 و شناسه ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۳/۰۴ آگهي تأسيس شركت آراد مهر تيام با مسئوليت محدود شماره5860/ث32/90
شركت فوق در تاريخ 01/3/1390 تحت شماره 403930 و شناسه ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۳/۰۹ آگهي تأسيس شركت آرمان جامعه سالم با مسئوليت محدود شماره6410/ث32/90
شركت فوق در تاريخ 04/3/1390 تحت شماره 404714 و شناسه ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۳/۰۹ آگهي تأسيس شركت ابداع گر کارآفرين آتي سهامي‌ خاص شماره6400/ث32/90
شركت فوق در تاريخ 01/3/1390 تحت شماره 403978 و شناسه ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۳/۰۸ آگهي تأسيس شركت ارکان گستر البرز با مسئوليت محدود شماره6222/ث32/90
شركت فوق در تاريخ 03/3/1390 تحت شماره 404173 و شناسه ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۳/۰۹ آگهي تأسيس شركت بازرگاني سفيددانه ساحل سبز با مسئوليت محدود شماره6490/ث32/90
شركت فوق در تاريخ 07/3/1390 تحت شماره 404742 و شناسه ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۳/۰۴ آگهي تأسيس شركت پترو سازه مبين با مسئوليت محدود شماره5937/ث32/90
شركت فوق در تاريخ 01/3/1390 تحت شماره 403950 و شناسه ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۳/۰۸ آگهي تأسيس شركت پرشان اميدان سيستم با مسئوليت محدود شماره6291/ث32/90
شركت فوق در تاريخ 04/3/1390 تحت شماره 404688 و شناسه ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۳/۰۸ آگهي تأسيس شركت پرشين صنعت فدک سهامي‌ خاص شماره6271/ث32/90
شركت فوق در تاريخ 03/3/1390 تحت شماره 404078 و شناسه ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۳/۰۹ آگهي تأسيس شركت پژوهشگران صنعت عرفان با مسئوليت محدود شماره6419/ث32/90
شركت فوق در تاريخ 07/3/1390 تحت شماره 404480 و شناسه ...
[اطلاعات بيشتر]


صفحه: [ ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ ]
 
آرشيو درباره عضويت اشتراك وضعيت كاربرى تماس لينكها