سال ۶۶ شماره ۱۹۱۸۷
شماره ويژه قوانين و مقررات:۳۱۸

چهارشنبه بيست و دوم دى ماه ۱۳۸۹
روزنامه > آگهي ها > آگهى رسمى > آگهى تاسيس > تهران
روزنامه رسمى
صفحه اول
جستجو


۱۳۸۹/۱۰/۱۹ آگهي تأسيس شركت شفا طب فرتاك سهامي خاص شماره 28091/ث32/89
شركت فوق در تاريخ 18/10/1389 تحت شماره 393822 و شناسه ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۱۰/۱۴ آگهي تاسيس شركت آذر دژ ايرانيان با مسئوليت محدود شماره27560/ث32/89
شركت فوق در تاريخ 13/10/1389 تحت شماره 393247 و شناسه ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۱۰/۱۴ آگهي تاسيس شركت آريا بام سارنگ با مسئوليت محدود شماره27513/ث32/89
شركت فوق در تاريخ 12/10/1389 تحت شماره 393579 و شناسه ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۱۰/۱۳ آگهي تاسيس شركت آريا برنز پرشين آرشام با مسئوليت محدود شماره27412/ث32/89
شركت فوق در تاريخ 12/10/1389 تحت شماره 393099 و شناسه ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۱۰/۱۲ آگهي تاسيس شركت آريانا ويژن کاسپين با مسئوليت محدود شماره27294/ث32/89
شركت فوق در تاريخ 7/10/1389 تحت شماره 392847 و شناسه ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۱۰/۱۳ آگهي تاسيس شركت آواي موج سوم سفير با مسئوليت محدود شماره27389/ث32/89
شركت فوق در تاريخ 8/10/1389 تحت شماره 392645 و شناسه ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۹/۱۶ آگهي تاسيس شركت آويژه پرداز طب خاورميانه با مسئوليت محدود شماره24826/ث32/89
شركت فوق در تاريخ 15/9/1389 تحت شماره 390356 و شناسه ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۹/۹ آگهي تاسيس شركت ابزار سلامت خاور با مسئوليت محدود شماره24119/ث32/89
شركت فوق در تاريخ 7/9/1389 تحت شماره 391479 و شناسه ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۱۰/۱۲ آگهي تاسيس شركت اپيک آرمه با مسئوليت محدود شماره27342/ث32/89
شركت فوق در تاريخ 11/10/1389 تحت شماره 392967 و شناسه ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۱۰/۱۲ آگهي تاسيس شركت انديشه نو پردازان تيراژه با مسئوليت محدود شماره27344/ث32/89
شركت فوق در تاريخ 11/10/1389 تحت شماره 393289 و شناسه ...
[اطلاعات بيشتر]


صفحه: [ ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ ]
 
آرشيو درباره عضويت اشتراك وضعيت كاربرى تماس لينكها