سال ۶۷ شماره ۱۹۳۰۶
شماره ويژه قوانين و مقررات:۳۶۱

سه شنبه بيست و چهارم خرداد ماه ۱۳۹۰
روزنامه > آگهي ها > آگهى رسمى > آگهى تغييرات > تهران
روزنامه رسمى
صفحه اول
جستجو


۱۳۸۹/۱۲/۱۸ آگهي تغيير محل شركت مهندسي كيا گستر آريا با مسئوليت محدود ثبت شده به شماره 195226 و شناسه ملي 10102371125 شماره37083/ت32
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق‌العاده مورخ 7/12/1389 ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۱۲/۱ آگهي تغييرات شركت آرين راه نامدار با مسئوليت محدود به شماره ثبت 367113 و شناسه ملي 10320128647 شماره40147/ت32/89
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي شركا مورخ 24/11/1389 ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۱/۲۳ آگهي تغييرات شركت تجارت گستر مريان بامسئوليت محدود به شماره ثبت 299922 و شناسه ملي 10103378906 شماره1501/ت32/90
به ‌استناد صورتجلسه هيئت‌مديره مورخ 23/11/1389 تصميمات ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۳/۸ آگهي تغييرات شركت سرمايه‌گذاري استان تهران سهامي خاص به شماره ثبت 283262 و شناسه ملي10103191091 شماره1991
به‌استنادصورتجلسه مجمع‌عمومي‌عادي‌ساليانه‌مورخ 12/11/1389 ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۳/۴ آگهي تغييرات شركت كارگزاري بانك ملي ايران به شماره ثبت 199942 و شناسه ملي 10102417115 شماره5397/ت32
به استناد صورتجلسه هيئت‌مديره مورخ 27/1/90 فاطمه سلطاني ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۱۲/۱۷ آگهي تغييرات شركت گروه مهندسي آردين صنعت پايدار با مسئوليت محدود به شماره ثبت 316211 و شناسه ملي 10103529907 شماره32693/ت32/89
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي شركا مورخ 10/12/1389 ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۳/۰۹ آگهي تغييرات شرکت الکترو کنترل سهامي خاص ‌به‌ شماره ثبت 351680 شماره8413/ت32/90
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه و فوق‌العاده ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۳/۰۴ آگهي تغييرات شرکت پارس بست البرز سهامي خاص ‌به‌ شماره ثبت 376733 و شناسه ملي 10320250751 شماره7616/ت32/90
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق‌العاده و عادي به ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۳/۰۸ آگهي تغييرات شرکت پخش روز به روز مريم سهامي خاص ‌به‌ شماره ثبت 300390 و شناسه ملي 10103381767 شماره8266/ت32/90
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۳/۰۹ آگهي تغييرات شرکت پرتو طب حقيقت سهامي خاص ‌به‌ شماره ثبت 321389 و شناسه ملي 10103604004 شماره8344/ت32/90
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده ...
[اطلاعات بيشتر]


صفحه: [ ۱ | ۲ ]
 
آرشيو درباره عضويت اشتراك وضعيت كاربرى تماس لينكها