سال ۶۶ شماره ۱۹۱۸۷
شماره ويژه قوانين و مقررات:۳۱۸

چهارشنبه بيست و دوم دى ماه ۱۳۸۹
روزنامه > آگهي ها > آگهى رسمى > آگهى تغييرات > تهران
روزنامه رسمى
صفحه اول
جستجو


۱۳۸۹/۱۰/۰۸ آگهي تغييرات شركت آپادانا تدبير ايرانيان با مسئوليت محدود به شماره ثبت 295790و شناسه ملي 10103328825 شماره33155/ت32/89
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي شركا مورخ 30/9/89 تصميمات ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۶/۲۱ آگهي تغييرات شركت آداک سرما ساز سهامي خاص به شماره ثبت 309377و شناسه ملي 10103494756 شماره19071/ت32/89
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق‌العاده ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۱۰/۱۲ آگهي تغييرات شركت آراد مهر هور تاش با مسئوليت محدود به شماره ثبت 352993و شناسه ملي 10103986151 شماره33470/ت32/89
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي شركا مورخ 22/9/89 تصميمات ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۱۰/۱۲ آگهي تغييرات شركت آرمان پيام آسيا با مسئوليت محدود به شماره ثبت 323402و شناسه ملي 10103614995 شماره33499/ت32/89
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي شركا مورخ 28/9/89 تصميمات ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۱۰/۱ آگهي تغييرات شركت آريا آريسمان سهامي خاص به شماره ثبت 334079و شناسه ملي 10103756666 شماره32179/ت32/89
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق‌العاده مورخ06/09/1389 ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۱۰/۱۲ آگهي تغييرات شركت آريا تجارت کسما سهامي خاص به شماره ثبت 312110و شناسه ملي 10103484084 شماره33387/ت32/89
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق‌العاده مورخ27/09/1389 ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۱۰/۱۲ آگهي تغييرات شركت آريا تجارت کسما سهامي خاص به شماره ثبت 312110و شناسه ملي 10103484084 شماره33386/ت32/89
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق‌العاده ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۱۰/۰۸ آگهي تغييرات شركت آرين سلامت سينا سهامي خاص به شماره ثبت 362821و شناسه ملي 10104090275 شماره33136/ت32/89
به استناد صورتجلسه هيئت‎مديره مورخ 5/7/89 تصميمات ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۱۰/۱۱ آگهي تغييرات شركت آينده انديش تدارك با مسئوليت محدود به شماره ثبت 385915و شناسه ملي 10320360334 شماره33188/ت32/89
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي شركا مورخ 30/9/89 تصميمات ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۱۰/۰۷ آگهي تغييرات شركت ابنيه راه سازان كان كاو با مسئوليت محدود به شماره ثبت 343097و شناسه ملي 10103933988 شماره32893/ت32/89
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي شركا مورخ 1/10/89 تصميمات ...
[اطلاعات بيشتر]


صفحه: [ ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ... ]
 
آرشيو درباره عضويت اشتراك وضعيت كاربرى تماس لينكها