سال ۶۶ شماره ۱۹۱۸۷
شماره ويژه قوانين و مقررات:۳۱۸

چهارشنبه بيست و دوم دى ماه ۱۳۸۹
روزنامه > آگهي ها > آگهى رسمى > آگهى مزايده و مناقصه
روزنامه رسمى
صفحه اول
جستجو


۱۳۸۹/۱۰/۱۵ آگهي مزايده /ط4124م/ شماره 40270/20/511
شهرداري منطقه 11 در نظر دارد بهره‌برداري از تالار ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۱۰/۶ آگهي مزايده حضوري (حراج) نوبت دوم شماره14043/89
شهرداري حسن‌آباد در نظر دارد به استناد مجوز شماره ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۱۰/۶ آگهي مزايده عمومي ـ نوبت دوم شماره1408/89
شهرداري حسن‌آباد به استناد مجوز شماره 422/104 مورخه ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۱۰/۱۵ آگهي مناقصه /ط4124م/ شماره 40271/20/511
شهرداري منطقه 11 در نظر دارد انجام عمليات امور خدمات ...
[اطلاعات بيشتر]

آگهي مناقصه عمومي نوبت اول
شهرداري منطقه 9 تهران در نظر دارد 12 مورد به شرح جدول ...
[اطلاعات بيشتر]

 
آرشيو درباره عضويت اشتراك وضعيت كاربرى تماس لينكها