سال ۶۷ شماره ۱۹۳۰۶
شماره ويژه قوانين و مقررات:۳۶۱

سه شنبه بيست و چهارم خرداد ماه ۱۳۹۰
روزنامه > آگهي ها > آگهى رسمى > آگهى تقاضاي ثبت علامت
روزنامه رسمى
صفحه اول
جستجو


۱۳۹۰/۳/۱ آگهي ثبت اختراع شماره12979/م/32
شماره و تاريخ ثبت اظهارنامه اختراع:390020052ـ3/2/1390
شماره ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۲/۳۱ آگهي ثبت اختراع شماره12749/م/32
شماره و تاريخ ثبت اظهارنامه اختراع:389120274ـ 8/12/1389
شماره ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۳/۱ آگهي ثبت اختراع شماره12907/م/32
شماره و تاريخ ثبت اظهارنامه اختراع:389120212ـ7/12/89
شماره ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۳/۱ آگهي ثبت اختراع شماره13015/م/32
شماره و تاريخ اظهارنامه اختراع:389090111ـ6/9/89
شماره ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۳/۱ آگهي ثبت اختراع شماره12999/م/32
شماره و تاريخ ثبت اظهارنامه اختراع:39120712ـ18/12/89
شماره ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۳/۹ آگهي ثبت اختراع شماره15173/م/32
شماره‌ و تاريخ ثبت اظهارنامه اختراع:389080940ـ 25/8/1389
شماره ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۳/۱ آگهي ثبت اضافه كالا و طبقه شماره26562/ع/م/32
به موجب اظهارنامه شماره 188040328 مورخ 7/4/1388 آقاي ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۳/۷ آگهي ثبت اضافه كالا و طبقه شماره29166/ع/م/32
به موجب اظهارنامه شماره 189110249 مورخ 3/12/1389 آقاي ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۳/۷ آگهي ثبت تغيير نام و نشاني علامت تجارتي شماره29104/ع/م/32
برابر تقاضاي وارده به شماره 135174/م مورخ 30/11/1389 ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۳/۴ آگهي ثبت تغيير نشاني مالك علامت تجاري شماره7582/ع/م/32
برابر تقاضاي وارده به شماره 7582/ع/م مورخ 28/1/90 ...
[اطلاعات بيشتر]

 
آرشيو درباره عضويت اشتراك وضعيت كاربرى تماس لينكها