سال ۶۶ شماره ۱۹۱۸۷
شماره ويژه قوانين و مقررات:۳۱۸

چهارشنبه بيست و دوم دى ماه ۱۳۸۹
روزنامه > آگهي ها > آگهى رسمى > آگهى تقاضاي ثبت علامت
روزنامه رسمى
صفحه اول
جستجو


۱۳۸۹/۱۰/۱۴ آگهي ابطال علامت ثبت شده بشماره 61451 شماره64494/م/32
موضوع مواد 148 و 149 آيين‌نامه اجرائي قانون ثبت اختراعات، ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۱۰/۱۴ آگهي ابطال علامت ثبت شده بشماره 68434 شماره64496/م/32
موضوع مواد 148 و 149 آيين‌نامه اجرائي قانون ثبت اختراعات، ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۱۰/۱۲ آگهي اصلاح و تغيير طبقه كالا و خدمات علامت شماره80286/م/32
به موجب تقاضاي وارده شماره 80284/م مورخ 28/7/89 دفتر ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۱۰/۱۱ آگهي تغيير نام مالك علائم تجاري شماره70942/م/32
برابر تقاضاها به شماره‌هاي 70944/م و 70942/م مورخ ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۱۰/۱۱ آگهي تغيير نوع حقوقي مالك علائم تجاري شماره70948/م/32
برابر تقاضاها به شماره‌هاي 70948/م و 70946/م مورخ ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۱۰/۱۵ آگهي ثبت اختراع شماره50265/م/32
شماره و تاريخ ثبت اظهارنامه اختراع: 389090605 ـ 20/9/1389
شماره ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۱۰/۷ آگهي ثبت اختراع شماره48485/م/32
شماره و تاريخ ثبت اظهارنامه اختراع: 389070338 ـ 13/7/1389
شماره ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۱۰/۱۲ آگهي ثبت اختراع شماره49349/م/32
شماره و تاريخ ثبت اظهارنامه اختراع: 389090680 ـ 21/9/1389
شماره ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۱۰/۱۵ آگهي ثبت اختراع شماره50377/م/32
شماره و تاريخ ثبت اظهارنامه اختراع: 389070913 ـ 28/7/1389
شماره ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۱۰/۱۵ آگهي ثبت اختراع شماره50249/م/32
شماره و تاريخ ثبت اظهارنامه اختراع: 389080417 ـ 11/8/1389
شماره ...
[اطلاعات بيشتر]


صفحه: [ ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ ]
 
آرشيو درباره عضويت اشتراك وضعيت كاربرى تماس لينكها