سال ۶۸ شماره ۱۹۶۱۲

چهارشنبه چهاردهم تير ماه ۱۳۹۱
روزنامه > آگهي ها > آگهى رسمى > آگهى تغييرات > تهران
روزنامه رسمى
صفحه اول
جستجو


۱۳۹۱ /۳/۳۱ آگهي افزايش سرمايه شرکت توليدي کشباف آذر تهران سهامي خاص به شماره ثبت 179522 و شناسه ملي 10102217490 شماره7524/ت32
بموجب صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 17/3/91 ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۱ /۴/۳ آگهي افزايش سرمايه شرکت خدمات پشتيباني صبا نفت سهامي خاص به شماره ثبت 96065 و شناسه ملي 10101401260 شماره7563/ت32
بموجب صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 20/12/90 ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۱ /۳/۳۰ آگهي افزايش سرمايه شرکت زربال سهامي خاص به شماره ثبت22043 و شناسه ملي10100676001 شماره7617/ت32
بموجب صورتجلسه مجمع عمومي فوق‌العاده مورخ 20/12/90 ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۱ /۳/۴ آگهي افزايش سرمايه شرکت سبزينه بهار نوين سهامي خاص به شماره ثبت 145632 و شناسه ملي 10101885590 شماره7385/ت32
بموجب صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 16/2/91 ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۱ /۴/۳ آگهي افزايش سرمايه شرکت نماد مبادلات امروز سهامي خاص به شماره ثبت180513 و شناسه ملي10102227200 شماره7625/ت32
بموجب صورتجلسه مجمع عمومي فوق‌العاده مورخ 16/3/91 ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۱ /۴/۵ آگهي المثني تغييرات شركت عرشه‌گستران سقف با مسئوليت محدود به شماره ثبت 281092 و شناسه ملي 10103186526 شماره16517/الف/32
به استناد صورت‌‌جلسه مجمع عمومي شركا مورخ 13/12/1390 ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۱ /۴/۳ آگهي انتقالي شماره7618/ت32
به موجب نامه شماره 12058/2 مورخ 21/3/91 و صورتجلسه ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۱ /۴/۳ آگهي انتقالي شرکت زيگورات سازان ماد سهامي خاص شماره106/الف32/91
به موجب نامه شماره 5423 مورخ 21/3/1391 و به موجب صورتجلسه ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۱ /۴/۳ آگهي انتقالي شرکت معتبرسازان عمران گر سهامي خاص شماره105/الف32/91
به موجب نامه شماره 14112 مورخ 3/12/90 و به موجب صورتجلسه ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۱ /۴/۳ آگهي تغيير در شرکت حمل و نقل آتشپا با مسئوليت محدود به شماره ثبت 110508 و شناسه ملي 10101542358 شماره7568/ت32
باستناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده و عادي بطور ...
[اطلاعات بيشتر]


صفحه: [ ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ... ]
 
آرشيو درباره عضويت اشتراك وضعيت كاربرى تماس لينكها