سال ۶۷ شماره ۱۹۲۹۲

پنج شنبه پنجم خرداد ماه ۱۳۹۰
روزنامه > آگهي ها > آگهى رسمى > آگهى تصميمات
روزنامه رسمى
صفحه اول
جستجو


۱۳۹۰/۰۲/۲۱ آگهي تصميم در شركت خدمات مسافرتي جهانگردي ميشو سير گيتي بشماره ثبتي 768 شناسه ملي 10861670244 شماره 2830/8/104
بموجب صورت جلسه مجمع عمومي فوق العاده شركت فوق به ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۲/۱۴ آگهي تصميمات شماره 793/13/104
باستناد صورت جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه و هيئت مديره ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۲/۲۶ آگهي تصميمات در شرکت کشت و صنعت ماهشام با مسئوليت محدود ثبت شده به شماره 64334 و شناسه ملي 10101093214 شماره4192/ت32
به استناد اعلام شماره 185/ص/89 مورخ14/12/89 و دادنامه ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۲/۲۶ آگهي تصميمات شرکت خدمات مسافرت هوايي و گردشگري چيذر تور با مسئوليت محدود ثبت شده به شماره 91999 و شناسه ملي 10101363243 شماره4294/ت32
طبق صورتجلسه مجمع عمومي فوق‌العاده و عادي بطور فوق‌العاده ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۲/۲۵ آگهي تصميمات شرکت ذوب بريس سهامي خاص ثبت شده به شماره 211490 و شناسه ملي 10102529517 شماره4167/ت32
طبق صورتجلسه مجمع عمومي فوق‌العاده و عادي ساليانه ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۲/۲۱ آگهي تصميمات شرکت رامک خودرو سهامي خاص ثبت شده به شماره 235907 و شناسه ملي 10102768439 شماره3783/ت32
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق‌العاده مورخ ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۲/۲۶ آگهي تصميمات شرکت فني معلومين شهيد بهشتي با مسئوليت محدود به شماره ثبت 57946 و شناسه ملي 10100112412 شماره4198/ت32
به موجب صورتجلسه مجمع عمومي فوق‌العاده و عادي بطور ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۲/۲۱ آگهي تصميمات شرکت آفرينش گستر تهران سهامي خاص ثبت شده به شماره 151531 و شناسه ملي 10101942392 شماره3843/ت32
طبق صورتجلسه مجمع عمومي فوق‌العاده و عادي بطور فوق‌العاده ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۲/۲۰ آگهي تصميمات شرکت افشيد الکتريک با مسئوليت محدود بشماره ثبت 205864 و شناسه ملي 10102475009 شماره3714/ت32
باستناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق‌العاده مورخ 31/1/90 ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۱۲/۲۴ آگهي تصميمات شرکت ايران دراگ با مسئوليت محدود به شماره ثبت 9868 و شناسه ملي 10100405779 شماره37919/ت32
باستناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق‌العاده و هيئت‌مديره ...
[اطلاعات بيشتر]


صفحه: [ ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ... ]
 
آرشيو درباره عضويت اشتراك وضعيت كاربرى تماس لينكها