سال ۶۹ شماره ۱۹۷۹۴
شماره ويژه قوانين و مقررات:۵۴۶

پنج شنبه بيست و ششم بهمن ماه ۱۳۹۱
روزنامه
روزنامه رسمى
صفحه اول
جستجو


۱۳۹۱/۱۰/۱۲ شماره10777
آگهي تغييرات در شركت تعاوني مسكن كاركنان شهرداري چناران ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۱/۱۰/۱۲ شماره11898/91/18
آگهي تغييرات شركت تعاوني كشاورزي و دامپروري گل خوشه ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۷/۱۱/۱۳۹۱ رأي شماره 713ـ712 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع رسيدگي ديوان عدالت اداري پيش از رسيدگي به موضوع شكايت و خواسته جانبازان، شماره هـ/90/588

ناشي از عدم اجراي قانون در ...
[اطلاعات بيشتر]


۱۳۹۱/۱۱/۸ ((آگهي تغييرات)) شماره2883ت/ش
باستناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق‌العاده مورخه 3/11/91 ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۱/۱۱/۸ «آگهي تغييرات شرکت تعاوني صنايع غذايي و بسته بندي بهار نارنج گلشن بشماره ثبت 890 و شناسه ملي 10862025769» شماره14825/50
بموجب صورتجلسات هيئت‌مديره مورخ 1/10/91 و مجمع عمومي ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۱/۱۱/۷ «آگهي تغييرات شرکت دنا قطعه اورين (سهامي خاص) بشماره ثبت 485 و شناسه ملي 10103722504» شماره17091
شرکت دنا قطعه اروين ثبت شده به شماره 335360 اداره ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۱/۱۱/۹ «آگهي تغييرات شرکت گسترش نوين فولاد نظنزسهامي خاص بشماره ثبت 240 و شناسه ملي 10260058339 و کدپستي 8761945116» شماره14570
به استناد صورتجلسات مجمع عمومي فوق‌العاده و هيئت‌مديره ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۱/۱۰/۱۳ «آگهي تغييرات شرکت وراء صنعت شرق سهامي خاص بشماره ثبت 239 و شناسه ملي10101827084 و کدپستي 8761945116» شماره14522
به استناد صورتجلسه هيئت‌مديره مورخ 1/9/91 تغييراتي ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۱/۱۱/۲۱ «آگهي دعوت از بستانكاران» نوبت اول شماره22/110
«بدينوسيله از كليه اشخاص حقيقي و يا حقوقي كه نسبت ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۱/۱۱/۲۱ «آگهي دعوت از بستانكاران» نوبت اول شماره21/110
بدينوسيله از كليه اشخاص حقيقي و يا حقوقي كه نسبت به ...
[اطلاعات بيشتر]


صفحه: [ ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ... ]
 
آرشيو درباره عضويت اشتراك وضعيت كاربرى تماس لينكها