سال ۶۷ شماره ۱۹۳۱۹
شماره ويژه قوانين و مقررات:۳۶۷

شنبه يازدهم تير ماه ۱۳۹۰
روزنامه
روزنامه رسمى
صفحه اول
جستجو


۱۳۹۰/۳/۲۴
آگهي تأسيس شركت مديا گستر رونا سهامي خاص شماره8272/ث32/90
   
   
شركت فوق در تاريخ 24/3/1390 تحت شماره 406317 و شناسه ملي 10320572859 در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 24/3/1390 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تکميل گرديده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زير جهت اطلاع عموم در روزنامه‎هاي رسمي و کثيرالانتشار ابرار‎‎ آگهي مي‎شود:
1ـ موضوع شركت: ارائه راهکارها و سيستم‎هاي نوين در جهت ارتقا سطح کيفي فروش.
2ـ مدت شرکت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود.
3ـ مركز اصلي شركت:
1ـ3 ـ استان تهران ـ شهر تهران خيابان گاندي نبش کوچه بيستم پلاک 142 واحد 24 ـ کدپستي 1517964437.
4ـ سرمايه شركت: مبلغ 000/000/100 ريال منقسم به يکصد سهم 000/000/1 ريالي که تعداد يکصد سهم با نام مي‎باشد که مبلغ 000/000/35 ريال توسط موسسين طي گواهي بانکي شماره 1220263 مورخ 21/3/1390 نزد بانک پارسيان شعبه گاندي پرداخت گرديده است و الباقي سرمايه در تعهد صاحبان سهام مي‎باشد.
5ـ اولين مديران شركت:
1ـ5 ـ آقاي حسين هدايتي‎دولابي به شماره ملي 0052466981 به سمت رئيس هيئت‌مديره.
2ـ5 ـ آقاي ابوالفضل اکبري‎ به شماره ملي 0065802977 به سمت نايب رئيس هيئت‎مديره.
3ـ5 ـ آقاي فرخ ضحاکي به شماره ملي 0071150358 به سمت عضو هيئت‎مديره.
4ـ5 ـ آقاي فرخ ضحاکي به شماره ملي 0071150358 به سمت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند.
6ـ دارندگان حق امضاء: کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبيل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامي و نامه‎هاي عادي و اداري و مکاتبات با امضاء مديرعامل و رئيس هيئت‎مديره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر مي‎باشد.
7ـ اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه.
8ـ بازرس اصلي و علي‎البدل:
1ـ8 ـ آقاي امير نقيبي به شماره ملي 2200470071 به عنوان بازرس اصلي
2ـ8 ـ آقاي عباس حسيني به شماره ملي 5799861991 به عنوان بازرس علي‎البدل


اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري پ1263298883

 
آرشيو درباره عضويت اشتراك وضعيت كاربرى تماس لينكها