سال ۶۳ شماره ۱۸۱۶۷

شنبه بيست و سوم تير ماه ۱۳۸۶
روزنامه
روزنامه رسمى
صفحه اول
جستجو


۱۳۸۶/۴/۶
آگهي تصميمات شرکت سرمايه‎گذاري توسعه صنعت خاورساز ‏ سهامي‎خاص ثبت شده به شماره 187144‏ شماره10392/ت32
   
   
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 20/3/86 ‏شركت مزبور كه در تاريخ 3/2/86 واصل گرديد: آقاي حسين رضايي ‏به سمت بازرس اصلي و آقاي احمدعلي سهرابي به سمت بازرس علي ‏البدل براي مدت يك سال انتخاب گرديدند. اعضا هيات مديره به مدت ‏دو سال به قرار ذيل تعيين گرديدند. آقايان حسين هدايتي دولابي،‌ ‏علي‎اكبر هدايتي دولابي، خانم مريم حيدري دولابي، به موجب ‏صورتجلسه فوق آقايان حسين هدايتي دولابي به سمت رئيس هيئت ‏مديره و علي‎اكبر هدايتي دولابي به سمت نائب رئيس هيئت مديره و ‏خانم مريم حيدري دولابي به سمت عضو هيئت مديره تعيين گرديدند. ‏امضا كليه اوراق و اسناد تعهد آور از قبيل چك و سفته و بروات و غيره ‏با امضاء ثابت رئيس هيئت مديره و يكي از اعضاء هيئت مديره متفقا ‏همراه با مهر شركت معتبر است.‏


اداره ثبت شركتها و موسسات غير تجاري پ 1290498261

 
آرشيو درباره عضويت اشتراك وضعيت كاربرى تماس لينكها