سال ۶۷ شماره ۱۹۳۳۷

يكشنبه دوم مرداد ماه ۱۳۹۰
روزنامه
روزنامه رسمى
صفحه اول
جستجو


۱۳۹۰ /۴/۱۸
آگهي تغييرات موسسه هماهنگي مراکز اسقاط و بازيافت خودروي مهاب به شماره ثبت26643 و شناسه ملي10320424507 شماره14548/ت32/90
   
   
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق‌العاده و عادي بطور فوق‌العاده مورخ 30/10/89 تصميمات ذيل اتخاذ شد:
1 ـ آقاي مسلم قهرماني به شماره ملي1461062365 به شماره شناسنامه106445 تاريخ تولد2/6/51 فرزند کيومرث با پرداخت مبلغ 000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکاء قرار گرفت. آقاي سيد مهدي ياسيني به شماره ملي 1229931244 به شماره شناسنامه 90 تاريخ تولد 29/6/63 فرزند سيد حسن با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکاء قرار گرفت. آقاي محمدرضا ورزنده‌کامه‌عليا به شماره ملي0942375971 به شماره شناسنامه 2236 تاريخ تولد1/11/53 فرزند کريم با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکاء قرار گرفت. آقاي مجيد فيض‌الهي‌قوچان به شماره ملي0871597713 به شماره شناسنامه 662 تاريخ تولد30/6/45 فرزند اکبر با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکاء قرار گرفت. آقاي محمدرضا فرهنگي‌افشار به شماره ملي2753391416 به شماره شناسنامه406 تاريخ تولد23/10/27 فرزند محمدحسن با پرداخت مبلغ 000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکاء قرار گرفت. آقاي سيد ضيا حسيني به شماره ملي6559539903 به شماره شناسنامه325 تاريخ تولد1/1/42 فرزند سيد مهدي با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکاء قرار گرفت. آقاي وحيد احمدي به شماره ملي0067945554 به شماره شناسنامه7995 تاريخ تولد15/11/58 فرزند رحيم با پرداخت مبلغ 000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکاء قرار گرفت. آقاي خسرو شوق به شماره ملي0042568838 به شماره شناسنامه1308 تاريخ تولد1/3/37 فرند مهدي با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکاء قرار گرفت. آقاي ناصر خاني به شماره ملي5939141676 به شماره شناسنامه853 تاريخ تولد8/3/42 فرزند صفرعلي با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکاء قرار گرفت. آقاي محمدرضا شاه‌محمدي به شماره ملي0491721201 به شماره شناسنامه 2890 تاريخ تولد15/7/59 فرزند ذبيح‌اله با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکاء قرار گرفت. آقاي حسين باغبان‌والي به شماره ملي1371790477 به شماره شناسنامه69955 تاريخ تولد1/10/41 فرزند محمد با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکاء قرار گرفت. آقاي خسرو گودرزي به شماره ملي4170090160 به شماره شناسنامه9999 تاريخ تولد1/7/33 فرزند حسين با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکاء قرار گرفت. آقاي سعيد ابراهيمي به شماره ملي2752458029 به شماره شناسنامه638 تاريخ تولد1/1/47 فرزند علي با پرداخت مبلغ 000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکاء قرار گرفت. آقاي مهدي کلاته‌قدمي به شماره ملي 0942259742 به شماره شناسنامه1505 تاريخ تولد11/11/48 فرزند علي‌اصغر با پرداخت مبلغ 000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکاء قرار گرفت. آقاي محمد محتشم‌ماهاني به شماره ملي6079653265 به شماره شناسنامه217 تاريخ تولد2/12/27 فرزند حسين با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکاء قرار گرفت. شرکت زرين‌کوب آسيا سهامي‌خاص به شماره ثبت291385 با نمايندگي آقاي سيد يداله مرتضوي‌باباحيدري با پرداخت مبلغ 000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکاء قرار گرفت. موسسه انجمن حمايت زندانيان اروميه به شماره ثبت1213 با نمايندگي آقاي مجتبي اکبرزاده با پرداخت مبلغ 000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکاء قرار گرفت. شرکت سالم خودرو کرمانشاه سهامي‌خاص با نمايندگي آقاي حسين پورمهدي‌چلکداني با پرداخت مبلغ 000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکاء قرار گرفت. شرکت خوي خودرو وليزاده سهامي‌خاص به شماره ثبت2316 با نمايندگي آقاي لطيف ولي‌زاده با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکاء قرار گرفت. موسسه انجمن حمايت زندانيان به شماره ثبت50 با نمايندگي آقاي محمدحسين نصيري با پرداخت مبلغ 000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکاء قرار گرفت. شرکت توسعه صنعت ياسين سهامي‌خاص به شماره ثبت28747 با نمايندگي آقاي سيد مهدي ياسيني با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکاء قرار گرفت. شرکت بهسازان نظيف بازيافت سهامي‌خاص به شماره ثبت282848 با نمايندگي آقاي مهدي نيک‌کار با پرداخت مبلغ 000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکاء قرار گرفت. شرکت بازيافت سازه سهامي‌خاص به شماره ثبت18992 با نمايندگي آقاي مهدي مهنام‌راد با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکاء قرار گرفت. شرکت پورکاويان تهران بامسئوليت‌محدود به شماره ثبت152951 با نمايندگي آقاي محمد ايرانشاهي با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکاء قرار گرفت. شرکت مجد خودروي شرق سهامي‌خاص به شماره ثبت31591 با نمايندگي آقاي حميد ايوب‌زاده‌سقائي با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکاء قرار گرفت. شرکت توسعه‌سازان اتحاد سهامي‌خاص به شماره ثبت333593 با نمايندگي آقاي بهمن فرخ‌پيام با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکا قرار گرفت. شرکت خدماتي بازرگاني پارس کارانديش بامسئوليت‌محدود به شماره ثبت5867 با نمايندگي آقاي عبدالمطلب‌ کاوياني با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکا قرار گرفت. شرکت اژدر خودرو بينالود سهامي‌خاص به شماره ثبت31540 با نمايندگي آقاي مهدي شيخاني با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکا قرار گرفت. شرکت خودرو ايمان گلپا سهامي‌خاص به شماره ثبت975 با نمايندگي آقاي سيد مهدي منيري با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکا قرار گرفت. شرکت رفاه‌سازان چهارمحال سهامي‌خاص به شماره ثبت5903 با نمايندگي آقاي بهزاد رضايي با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکا قرار گرفت. شرکت تعاوني تعاوني ايران خودرو به شماره ثبت6290 با نمايندگي آقاي مرتضي کبيري‌دهکردي با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکا قرار گرفت. شرکت تعاوني تعاوني نمادين خودرو اصفهان به شماره ثبت28661 با نمايندگي آقاي احمدرضا ناظر با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکا قرار گرفت. شرکت اسقاط و بازيافت خودروهاي فرسوده استان ايلام سهامي‌خاص به شماره ثبت3543 با نمايندگي آقاي محمدرضا ميرزاکريمي با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکا قرار گرفت. شرکت خدماتي آتيه شمال کتول سهامي‌خاص به شماره ثبت600 با نمايندگي آقاي عليرضا عجم‌حسني با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکا قرار گرفت. شرکت تفتان خودرو سهامي‌خاص به شماره ثبت2017 با نمايندگي آقاي امير آذرخش‌بجستاني با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکا قرار گرفت. شرکت ذوب آهن گمبرون سهامي‌خاص به شماره ثبت224802 با نمايندگي آقاي عارف اشرفي با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکا قرار گرفت. شرکت زنجان محرک نوين سهامي‌خاص به شماره ثبت3915 با نمايندگي آقاي هادي برکابي‌اقدم با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکا قرار گرفت. شرکت زرين کوب پايمر تجارت سهامي‌خاص به شماره ثبت39454 با نمايندگي آقاي مرتضي کيخسروکياني با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکا قرار گرفت. شرکت تجارت فن‌آوران سبز سهامي‌خاص به شماره ثبت252482 با نمايندگي آقاي عليرضا چلوي با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکا قرار گرفت. شرکت ايثارگران زرين سهامي‌خاص به شماره ثبت399 با نمايندگي آقاي خيراله سليميان‌ريزي با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکا قرار گرفت. شرکت بازيافت و اسقاط آريا گسترش خرم‌آباد سهامي‌خاص به شماره ثبت5797 با نمايندگي آقاي رضا باژدان با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکا قرار گرفت. شرکت ارم انديشه پارس سهامي‌خاص به شماره ثبت357061 با نمايندگي آقاي جعفرصادق جبارپورآخته‌خانه با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکا قرار گرفت. شرکت گلستان پاک خودرو سهامي‌خاص به شماره ثبت6289 با نمايندگي آقاي علي سعيدي با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکا قرار گرفت. موسسه انجمن حمايت از زندانيان يزد با نمايندگي آقاي امير موسي‌طه‌محمدي با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکا قرار گرفت. شرکت رهروان اهل طريقت سهامي‌خاص به شماره ثبت252148 با نمايندگي آقاي محمدحسين گودرزي با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکا قرار گرفت. شرکت هوشمند کوير يزد سهامي‌خاص به شماره ثبت 7917 با نمايندگي آقاي سيد علي حسيني‌پورهدش با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکا قرار گرفت. شرکت بنيان صنعت کرمان سهامي‌خاص به شماره ثبت28957 با نمايندگي آقاي امير عامري‌متين با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکا قرار گرفت. شرکت تام ابهر بامسئوليت‌محدود به شماره ثبت281295 با نمايندگي خانم شهلا سلطاني‌کياني با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکا قرار گرفت. شرکت تعاوني حامي صنعت کار آفرينان به شماره ثبت8597 با نمايندگي آقاي سيد محسن ميرجمالي با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکا قرار گرفت. شرکت صنعت گستران بازيافت فردا سهامي‌خاص به شماره ثبت293801 با نمايندگي آقاي ميلاد اديب‌مرادي با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکا قرار گرفت. شرکت بازرگاني توکا تدارک سهامي‌خاص به شماره ثبت7921 با نمايندگي آقاي احمد کريمي‌پور با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکا قرار گرفت. موسسه انجمن حمايت زندانيان مرکز با نمايندگي آقاي يونس جعفري با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکا قرار گرفت. شرکت دژگستران شمالشرق سهامي‌خاص به شماره ثبت2344 با نمايندگي آقاي مهرداد اختريان با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکا قرار گرفت. شرکت بهينه‌سازي ناوگان چهارمحال سهامي‌خاص به شماره ثبت6946 با نمايندگي آقاي حسين کريميان‌کاکلکي با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکا قرار گرفت. شرکت سرير تکران جنوب سهامي‌خاص به شماره ثبت7526 با نمايندگي آقاي امين محتشم‌ماهاني با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکا قرار گرفت. شرکت خدماتي شايسته کار نائين بامسئوليت‌محدود به شماره ثبت382 با نمايندگي آقاي مهدي کلاته‌قدمي با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکا قرار گرفت. شرکت ره پويان راه ابريشم بامسئوليت‌محدود به شماره ثبت196 با نمايندگي آقاي مهدي شکرزاده با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکا قرار گرفت. شرکت بازرگاني بين‌المللي سهند پارس ايرانيان سهامي‌خاص به شماره ثبت242950 با نمايندگي آقاي مسعود رهبر با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکا قرار گرفت. شرکت گسترش و توسعه صنعت آذربايجان سهامي‌خاص به شماره ثبت 6352 با نمايندگي آقاي حبيب نوري‌شادباد با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکا قرار گرفت. شرکت بازرگاني طاهان نوشهر سهامي‌خاص به شماره ثبت1210 با نمايندگي آقاي هادي حق‌پرست‌مجاوري با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکا قرار گرفت. شرکت تهيه و پخش قطعات و لوازم گسترش اليگودرز سهامي‌خاص به شماره ثبت770 با نماطندگي آقاي خسرو گودرزي با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکا قرار گرفت. شرکت تلاش‌کاران ايرانيان سهامي‌خاص به شماره ثبت25526 با نمايندگي آقاي غلامرضا بادپر با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکا قرار گرفت. شرکت بنيان صنعت اروميه بامسئوليت‌محدود به شماره ثبت272211 با نمايندگي آقاي سعيد شيشه‌گر با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکا قرار گرفت. شرکت ليزينگ پرتو گستر مراغه سهامي‌خاص به شماره ثبت1613 با نمايندگي آقاي موسي فرهنگ‌مهر با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکا قرار گرفت. شرکت پارسا ماشين همدان غرب بامسئوليت‌محدود به شماره ثبت6896 با نمايندگي آقاي علي‌حسين ميرزائي‌پارسا با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکا قرار گرفت. شرکت پايا خودرو نوين سهامي‌خاص به شماره ثبت205033 با نمايندگي آقاي پرويز عسگري با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکا قرار گرفت. شرکت سامان بازيافت اسپادانا سهامي‌خاص به شماره ثبت30831 با نمايندگي آقاي کيانوش سليماني‌نيسياني با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکا قرار گرفت. شرکت تجارت صنعت آذر سهند بامسئوليت‌محدود به شماره ثبت275986 با نمايندگي آقاي ناصر خودکار با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکا قرار گرفت. شرکت صنايع خودروسازي آرمان شبديز پارس بامسئوليت‌محدود به شماره ثبت31020 با نمايندگي آقاي کاوس حسن‌وند با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکا قرار گرفت. شرکت سبز خودرو وليعصر سهامي‌خاص به شماره ثبت283170 با نمايندگي آقاي علي نجفي‌خوزاني با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکا قرار گرفت. شرکت تعادل‌سازان صنعت بامسئوليت‌محدود به شماره ثبت203120 با نمايندگي آقاي سيد ابراهيم مناجاتي با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکا قرار گرفت. موسسه مرکز اسقاط بنگاه تعاون و حرفه‌آموزي زندانيان استان گيلان با نمايندگي آقاي حامد احساني‌تبار با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکا قرار گرفت. شرکت بهسازان خودرو گل‌آرا سهامي‌خاص به شماره ثبت2480 با نمايندگي آقاي محمدرضا گل‌آرا با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکا قرار گرفت. شرکت گشتاور خودرو سهامي‌خاص به شماره ثبت3474 با نمايندگي آقاي عبداله يوسفي با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکا قرار گرفت. شرکت توسعه صنايع ره‌آوران سبز آفاق سهامي‌خاص به شماره ثبت285586 با نمايندگي آقاي داود کريمي‌آناقيزي با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکا قرار گرفت. شرکت رستاک صدرا سهامي‌خاص به شماره ثبت38293 با نمايندگي آقاي احمد سبزعلي با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکا قرار گرفت. شرکت حداد موتور سهامي‌خاص به شماره ثبت21365 با نمايندگي آقاي محمدرضا حداديان با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکا قرار گرفت. شرکت بنيان صنعت خودرو مازندران سهامي‌خاص به شماره ثبت279304 با نمايندگي آقاي علي لطفيان با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکا قرار گرفت. شرکت بازيافت خودروهاي آرين‌ پاژ سهامي‌خاص با نمايندگي آقاي علي‌اصغر محمدي‌سپهر با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، سهم‌الشرکه خود را به مبلغ000/100 ريال افزايش داد. شرکت پگاه نوين بارثاوا توس سهامي‌خاص به شماره ثبت27997 با نمايندگي آقاي احمدرضا سهيلي‌شريف‌ با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکا قرار گرفت. شرکت پاکسازان خودروي شرق سهامي‌خاص به شماره ثبت276454 با نمايندگي آقاي سعيد ايوب‌‌زاده‌سقائي با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکا قرار گرفت. شرکت صنعت‌ورزان آذربايجان سهامي‌خاص به شماره ثبت18947 با نمايندگي آقاي رضا همتي با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکا قرار گرفت. شرکت شکوفه موتور گيلان سهامي‌خاص به شماره ثبت4415 با نمايندگي آقاي عليرضا پوررستگار با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکا قرار گرفت. شرکت خودرو پيمان آسيا سهامي‌خاص به شماره ثبت27017 با نمايندگي آقاي مسعود تعبدي با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکا قرار گرفت. شرکت انديشه منور سهامي‌خاص به شماره ثبت154772 با نمايندگي آقاي يوسف پاشائي با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکا قرار گرفت. شرکت آبادگران صنعت طبرستان سهامي‌خاص به شماره ثبت7135 با نمايندگي آقاي حسن ملکي‌سنگتراشاني با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکا قرار گرفت. شرکت ايمن‌ خودرو کرمانشاه سهامي‌خاص به شماره ثبت 14171 با نمايندگي آقاي زمان نوروزي با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکا قرار گرفت. شرکت رفاه‌سازان خودرو بلوچستان سهامي‌خاص به شماره ثبت745 با نمايندگي آقاي سوالي‌ دهاني با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکا قرار گرفت. شرکت پارسيان ذوب فارس سهامي‌خاص به شماره ثبت8328 با نمايندگي آقاي ايمان رضائي با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکا قرار گرفت. شرکت سايپا شمال سهامي‌خاص به شماره ثبت246877 با نمايندگي آقاي روح‌اله صمدي با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکا قرار گرفت. شرکت فولاد‌ شکن مهر قزوين بامسئوليت‌محدود به شماره ثبت8701 با نمايندگي آقاي هوشنگ اقبال با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکا قرار گرفت. شرکت نگين گستر شلمچه سهامي‌خاص به شماره ثبت4756 با نمايندگي آقاي قدرت‌اله نايبي با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکا قرار گرفت. شرکت صنايع بازيافت احياگر سمنان سهامي‌خاص به شماره ثبت4987 با نمايندگي آقاي يعقوب پريوند با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکا قرار گرفت. شرکت گروه صنعتي خدماتي آريانا خودرو پارس سهامي‌خاص به شماره ثبت261942 با نمايندگي آقاي محسن شکرزاده با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکا قرار گرفت. شرکت پارسا ماشين هگمتان بامسئوليت‌محدود به شماره ثبت6554 با نمايندگي آقاي علي ميرزائي‌پارسا با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکا قرار گرفت. شرکت بنيان صنعت ماشين پايتخت سهامي‌خاص به شماره ثبت264909 با نمايندگي آقاي مصطفي جودي با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکا قرار گرفت. شرکت تجاري صنعتي حاشيه خزر ساري سهامي‌خاص به شماره ثبت2100 با نمايندگي آقاي باقر آهنگرکياسري با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکا قرار گرفت. شرکت زاهدان خودرو سهامي‌خاص به شماره ثبت1886 با نمايندگي آقاي مهدي آذرخش‌بجستاني با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکا قرار گرفت. شرکت ليزينگ جهان خودرو تهران سهامي‌خاص به شماره ثبت236328 با نمايندگي آقاي محمدرضا فروغي‌فرد با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکا قرار گرفت. شرکت پارسا خودرو هگمتانه بامسئوليت‌محدود به شماره ثبت6749 با نمايندگي آقاي غلامحسين ميرزائي‌پارسا با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکا قرار گرفت. شرکت آريا خودرو پيمان سهامي‌خاص به شماره ثبت26663 با نمايندگي آقاي عبداله پرنده با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکا قرار گرفت. شرکت بازيافت خودروهاي فرسوده اراک سهامي‌خاص به شماره ثبت7047 با نمايندگي آقاي توحيد زنديه‌وکيلي با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکاء قرار گرفت. شرکت صنعتي خودروسازان فارس سهامي‌خاص به شماره ثبت6492 با نمايندگي آقاي محمد تربرشيرازي با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکا قرار گرفت. شرکت تعاوني تعاوني ميثاق صنعت آذربايجان به شماره ثبت65 با نمايندگي اقاي موسي سلامي‌گوجه‌قملاق با پرداخت مبلغ000/100 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکا قرار گرفت. موسسه بنياد تعاون و حرفه‌آموزي و صنايع زندانيان کشور با نمايندگي آقاي ناصر جعفرقلي با پرداخت مبلغ000/100/10 ريال به صندوق موسسه، در رديف شرکا قرار گرفت.
در نتيجه سرمايه شرکت از مبلغ000/000/10 ريال به مبلغ000/500/20 ريال افزايش يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گرديد. در تاريخ18/4/90 ذيل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غيرتجاري ثبت و مورد تاييد و امضاء قرار گرفت.


اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري پ1279608570

 
آرشيو درباره عضويت اشتراك وضعيت كاربرى تماس لينكها