سال ۶۷ شماره ۱۹۳۰۶
شماره ويژه قوانين و مقررات:۳۶۱

سه شنبه بيست و چهارم خرداد ماه ۱۳۹۰
روزنامه
روزنامه رسمى
صفحه اول
جستجو


۱۳۹۰/۰۳/۰۵
آگهي تاسيس موسسه خيريه مهر امام هادي (ع) قم شماره 187/ث126/90
   
   
موسسه فوق در تاريخ 02/03/1390 تحت شماره 1025 و شناسه ملي 10590024941 در اين اداره بثبت رسيده و در تاريخ 05/03/1390 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خلاصه آن بشرح زير جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمي آگهي مي‌شود.
1‌‌‌‌ـ موضوع موسسه: تكفل مادي ايتام بصورت منظم و ماهيانه در بازه‌هاي زماني طولاني مدت‌‌‌‌ـ كمك مالي به فقرا و نيازمندان (اعم از منقول و غير منقول) ‌‌‌‌ـ اهدا قرآن و كتب مذهبي بصورت رايگان به ايتام و نيازمندان‌‌ـ كمك هزينه درمان بيماران مستحق‌‌ـ تهيه جهيزيه براي زوجهاي جوان..
2‌‌‌‌ـ مدت موسسه: از تاريخ ثبت بمدت نامحدود.
3‌‌‌‌ـ مركز اصلي موسسه: 1ـ3‌ـ استان قم‌‌‌‌ـ شهر قم خ ارم‌‌ـ ك 20‌‌‌‌ـ پ38.
4‌‌‌‌ـ سرمايه موسسه: مبلغ000/000/180 ريال مي‌باشد.
5‌‌‌‌ـ اولين مديران موسسه:
1ـ5‌ـ آقاي عزيز الله محقق بسمت رئيس هيئت مديره.
2ـ5‌ـ آقاي محمد رضا حسني بسمت نايب رئيس هيئت مديره.
3ـ5‌ـ آقاي هادي محقق بسمت عضو هيئت مديره.
4ـ5‌ـ آقاي محمد هادي صالح بسمت عضو هيئت مديره (بعنوان عضو علي‌البدل) .
5ـ5‌ـ خانم زهرا محقق بسمت عضو هيئت مديره(بعنوان عضو علي‌البدل) .
6‌‌‌5‌ـ خانم راضيه السادات احمدي فروشاني بسمت خزانه دار.
7ـ5‌ـ خانم زينب محقق بسمت قائم مقام مدير‌عامل.
8ـ5‌ـ آقاي هادي محقق بسمت مديرعامل بمدت 2 سال انتخاب گرديدند.
6‌‌‌‌ـ دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاي دو نفر از چهار نفر رئيس هيئت مديره، نايب رئيس، مدير‌عامل و خزانه دار و مهر موسسه مي‌باشد.
7‌‌‌‌ـ اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه
8‌‌‌‌ـ بازرس اصلي و علي‌البدل:
1ـ8‌ـ آقاي حسين جهانگيريان بعنوان بازرس اصلي.
2ـ8‌ـ آقاي مصطفي هدايتي مهر بعنوان بازرس علي‌البدل.


اداره ثبت اسناد و املاك منطقه دو‌‌ـ واحد ثبتي قم ش 50134000011106908679

 
آرشيو درباره عضويت اشتراك وضعيت كاربرى تماس لينكها