سال ۶۳ شماره ۱۸۳۳۳

يكشنبه چهاردهم بهمن ماه ۱۳۸۶
روزنامه
روزنامه رسمى
صفحه اول
جستجو


۱۳۸۶/۱۰/۲۰
آگهي تغييرات شرکت صنايع گالوانيزه فجر سپاهان سهامي عام ثبت شده به شماره 1971 شماره45574
   
   
به استناد صورتجلسه مورخ 13/10/86 مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.
الف ـ شرکت سرمايه‌ گذاري توسعه صنعت خاور آذين 2ـ شرکت توليدي و بازرگاني فولاد وفلز پارسيان 3ـ شرکت توسعه فولاد سمنان 4ـ شرکت كشت و صنعت خليج نايبند 5ـ شرکت فولاد متيل بسمت اعضاء اصلي هيئت مديره براي مدت دوسال انتخاب شدند.
ب ـ روزنامه هاي اطلاعات و دنياي اقتصاد جهت چاپ آگهي‌هاي شرکت تعيين شد.
باستناد صورتجلسه مورخ 18/10/86 هيئت مديره
آقاي حسين هدايتي دولابي بنمايندگي از طرف شرکت سرمايه‌ گذاري توسعه صنعت خاور آذين بسمت رئيس هيئت مديره و آقاي اميرمهريزي بنمايندگي از طرف شرکت توسعه فولاد سمنان بسمت نايب رئيس هيئت مديره و آقايان عبدالكريم موحديان عطار بنمايندگي از طرف شرکت فولاد متيل و محمد مصلحي از طرف شرکت توليدي و بازرگاني فولاد و فلز پارسيان و جمشيد اوحدي از طرف شرکت كشت و صنعت خليج نابيند بسمت اعضاء اصلي هيئت مديره براي مدت دوسال انتخاب شدند و آقاي سيدجلال هاشمي بسمت مديرعامل شرکت منصوب شد.
كليه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با دو امضاء گروه الف آقايان حسين هدايتي دولابي رئيس هيئت مديره و سيدجلال هاشمي مديرعامل متفقا و يا با يك امضاء از گروه الف و به اتفاق يك امضاء از گروه ب آقايان امير مهريزي، عبدالكريم موحديان عطار، محمد مصلحي، جمشيد اوحدي و حسين فربد همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد.


رئيس اداره ثبت اسناد كاشان ش32809

 
آرشيو درباره عضويت اشتراك وضعيت كاربرى تماس لينكها