سال ۶۴ شماره ۱۸۵۱۸

پنج شنبه چهارم مهر ماه ۱۳۸۷
روزنامه
روزنامه رسمى
صفحه اول
جستجو


۱۳۸۷/۶/۶
آگهي تأسيس موسسه خيريه هيواي ژيان سنندج به شماره ثبت206 شماره20531
   
   
نظر به ماده 8 آئين نامه ثبت موسسات غير تجاري موسسه خيريه هيواي ژيان سنندج که در تاريخ 23/5/87 تحت شماره 206 در اين اداره به ثبت رسيده و خلاصه مفاد اساسنامه آن جهت اطلاع عموم آگهي مي‌شود:
1ـ نام موسسه:خيريه هيواي ژيان سنندج.
2ـ موضوع موسسه:تلاش در جهت کاهش فقر در ميان اقشار کم درآمد و بدون درآمد جامعه ،شناسايي و ايجاد بانک اطلاعات از خانواده‌هاي نيازمند و کم درآمد جهت کمک و مساعدت در حد توان موسسه،شناسائي افراد خير و جذب کمک ‌هاي نقدي و غير نقدي آنها ،کمک به رفع آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از فقر اقتصادي و فرهنگي در حد توان موسسه ،کمک به کودکان بي سر پرست و مواظبت و نگهداري آنها.
3ـ مرکز اصلي موسسه: سنندج خيابان فردوسي روبه روي کفش وين پوشاک فروشي حميد تلفن:3243587 .
4ـ اسامي موسسين: رحيم سيدزاده، شهنازحياتي، پروانه ويسي، سيد حسين حسيني، پرديس مرادنژاد، شاهمراد خدامرادي، محمود بهزادي، حميد مالک،جمال عبدالله زاده، علي کمالي،صغري فتحي، ابراهيم ابراهيمي.
5ـ تاريخ تشکيل موسسه: از تاريخ ثبت به مدت نا محدود.
6ـ مدير يا مديران موسسه و اشخاصي که از طرف موسسه حق امضاء دارند : رحيم سيدزاده به سمت عضو اصلي و رئيس هيئت‌مديره،شهناز حياتي به سمت عضواصلي و مسئول مالي، پروان ويسي بسمت عضو اصلي، سيد حسين حسيني بسمت عضو اصلي و مديرعامل، ونائب‌رئيس و پرديس مرادنژاد بسمت عضو اصلي، شاهمراد خدامرادي عضو اصلي،محمود بهزادي عضو اصلي،جمال عبدالله زاده و علي کمالي به سمت اعضاي علي‌البدل براي مدت دو سال انتخاب شدند کليه اوراق و اسناد بهادار با امضاء شهناز حياتي و يکي از دو امضاي رحيم سيد زاده و سيد حسين حسيني و مهر موسسه معتبر است.
6ـ دارايي موسسه: 5 ميليون ريال
7ـ بازرسان موسسه: حميد مالک به سمت بازرس براي مدت يک سال انتخاب گرديدند.


رئيس ثبت سنندج ش18722

 
آرشيو درباره عضويت اشتراك وضعيت كاربرى تماس لينكها