سال ۶۹ شماره ۱۹۷۹۴
شماره ويژه قوانين و مقررات:۵۴۶

پنج شنبه بيست و ششم بهمن ماه ۱۳۹۱
روزنامه
روزنامه رسمى
صفحه اول
جستجو


۱۳۸۸/۱/۲۶
آگهي تغييرات شركت گروه ملي صنعتي فولاد ايران (سهامي خاص) ثبت 6062 كلاسه 6323 شماره 1286
   
   
طبق صورت جلسه هيئت مديره مورخ 10/12/87 كه طي نامه وارده 155-9/1/88 ارسال گرديد:
اعضاي هيئت مديره عبارتند از: عبدالرضا رسولي نماينده سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران نايب رئيس هيئت مديره و مديرعامل، احمد امين‌فر نماينده شركت ذوب‌آهن اصفهان رئيس هيئت مديره‌، فتح‌اله طيبي نماينده شركت فولاد خوزستان عضو هيئت مديره، محمد خادمي هدايه نماينده شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران عضو هيئت مديره و جعفر دارابي نماينده شركت ملي فولاد ايران عضو هيئت مديره.
حق امضاي اوراق مالي و اسناد رسمي با امضاي متفق رئيس هيئت مديره و مديرعامل با مهر شركت معتبر مي‌‌باشد، مكاتبات اداري و قراردادها با امضاي مديرعامل و مهر شركت معتبر مي‌‌باشد.
آقاي احمد امين‌فر رئيس هيئت مديره حق امضاي خود را به آقاي علي رضا بهارلوئي مدير امور مالي و آقاي محمد كاظم ركني رئيس حسابداري عمومي به صورت منفرداً تفويض نمود.
عبدالرضا رسولي مديرعامل حق امضاي خود را به محمد شهرباف معاونت فني و بهره‌برداري تفويض نمود.
طرح و اقاله دعاوي مربوط به شركت در مراجع قضايي و اداري و در هر مرحله و پاسخگويي به دعاوي عليه شركت به وسيله نماينده و يا وكيل ولو كرارا" با امضاي مديرعامل و مهر شركت معتبر است.
مديرعامل مي‌‌تواند هر يك از وظايف و مسئوليت‌هاي خود را به اشخاص حقيقي و يا حقوقي تفويض نمايد.


رئيس اداره ثبت اسناد و املاك اهواز ش 6130114329

 
آرشيو درباره عضويت اشتراك وضعيت كاربرى تماس لينكها