سال ۶۲ شماره ۱۷۹۹۴

سه شنبه چهاردهم آذر ماه ۱۳۸۵
روزنامه
روزنامه رسمى
صفحه اول
جستجو


۱۳۸۵/۸/۳۰
آگهي تصميمات شرکت ورزشي فرهنگي گردآذين سهامي‌خاص ثبت‌شده‌بشماره 249872 شماره33526/ت32
   
   
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق‌العاده مورخ 11/5/85 شركت مزبور كه در تاريخ 2/7/85 واصل گرديد.
آقاي علي صيغي‌كار بسمت بازرس اصلي و آقاي حسن كبريت‌چي بسمت بازرس علي‌البدل براي مدت يكسال انتخاب گرديدند. اعضاء هيئت‌مديره به مدت دوسال بقرار ذيل انتخاب گرديدند: حسين هدايتي دولابي علي‌اكبر هدايتي دولابي احمدعلي سهرابي بموجب صورتجلسه هيئت‌مديره مورخ 11/5/85 آقايان حسين هدايتي دولابي به سمت رئيس هيئت‌مديره و علي‌اكبر هدايتي دولابي به سمت نايب رئيس هيئت‌مديره و احمدعلي سهرابي به سمت مديرعامل تعيين گرديدند.


اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري پ22685

 
آرشيو درباره عضويت اشتراك وضعيت كاربرى تماس لينكها