سال ۶۳ شماره ۱۸۱۸۴

شنبه سيزدهم مرداد ماه ۱۳۸۶
روزنامه
روزنامه رسمى
صفحه اول
جستجو


۱۳۸۶/۴/۲۴
آگهي تغييرات موسسه فرهنگي ورزشي اکباتان به شماره ثبت 15708 شماره012687/ت32
   
   
بموجب صورتجلسه مجمع عمومي فوق‌العاده و عادي بطور فوق العاده مورخ 22/2/86 و سندهاي صلح پيوست تصميمات ذيل اتخاذ گرديد بموجب سند صلح شماره 135013ـ 6/4/86 صادره از دفتر خانه 145 حوزه ثبتي تهران آقاي مهدي راهنما هزاوه به وکالت از طرف حسين رضايي کليه سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/225 ريال به آقاي حسين هدايتي دولابي فرزند علي اکبر به ش.ش 723 صادره از تهران واگذار و از شرکت خارج گرديد بموجب سند صلح شماره 135015ـ 6/4/86 صادره از دفتر خانه 145 حوزه ثبتي تهران آقاي غلامرضا هزاوه به وكالت از طرف احمدعلي سهرابي كليه سهم‌الشركه خود به مبلغ 000/675 ريال به آقاي حسين هدايتي دولايي واگذار و از شركت خارج گرديد خانم سارا رهنما هزاوه بموجب سند صلح شماره 125016ـ 6/4/86 صادره از دفتر خانه 145 حوزه ثبتي تهران قسمتي از سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/10 ريال به اقاي احمد علي سهرابي فرزند رمضانعلي به ش.ش 4597 صادره از خمين و قسمتي از سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/10 ريال به اقاي حسين رضايي فرزند محمد به ش.ش4597 صادره از تهران و مابقي آنرا به مبلغ 000/80 ريال به آقاي حسين هدايتي دولابي فرزند علي اکبر به ش.ش 723 صادره از تهران واگذار و از شرکت خارج گرديد در نتيجه در سرمايه موسسه تغييري حاصل نگرديد اسامي و ميزان سهم الشرکه شرکا به شرح ذيل مي باشد آقاي حسين هدايتي دولابي معادل مبلغ 000/980 ريال سهم الشرکه و آقاي احمد علي سهرابي معادل مبلغ 000/10 ريال سهم الشرکه و آقاي حسين رضايي معادل مبلغ 000/10- ريال سهم الشرکه محل شرکت به تهران خ ايرانشهر جنوبي کوچه مهزاد پلاک 20 واحد 24 منتقل گرديد آقاي حسين هدايتي دولابي و احمد علي سهرابي و حسين رضايي به سمت اعضاي هيات براي مدت دو سال انتخاب گرديدند. که به موجب صورتجلسه هيئت مديره مورخ 22/2/86 آقايان حسين هدايتي دولابي به سمت رئيس هيئت مديره و حسين رضائي به سمت نائب رئيس هيئت مديره و احمد علي سهرابي به سمت مديرعامل و عضو هيئت مديره انتخاب و حق امضاي کليه اوراق عادي و اداري با دو امضا (امضاي ثابت) رئيس هيئت مديره و باتفاق يکي از اعضاي هيئت مديره همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد.


اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري پ1313984675

 
آرشيو درباره عضويت اشتراك وضعيت كاربرى تماس لينكها