سال ۶۲ شماره ۱۸۰۴۷

شنبه بيست و يكم بهمن ماه ۱۳۸۵
روزنامه
روزنامه رسمى
صفحه اول
جستجو


۱۳۸۵/۱۱/۷
آگهي تصميمات شرکت فرآورده‌هاي لبني گيلان شير سهامي‌خاص ثبت‌شده‌به‌شماره 187852 شماره043554/ت32
   
   
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق‌العاده و فوق‌العاده مورخ 18/8/85 شركت مزبور كه در تاريخ 27/10/85 واصل گرديد:
روزنامه كثيرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهي‌هاي شركت تعيين گرديد. اعضاي هيئت‌مديره به مدت 2 سال به قرار ذيل انتخاب گرديدند.
آقاي حسين هدايتي دولابي ـ مسعود مددي ـ خانم نيلوفر صومعه‌سرايي ـ مواد 21 و 22 و 17 و 31 و 6 و تبصره 2 و 3 آن بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گرديد. به موجب صورتجلسه هيئت‌مديره مورخ 18/8/85 آقايان حسين هدايتي دولابي به سمت رئيس هيئت‌مديره و مسعود مددي به سمت نايب‌رئيس هيئت‌مديره و مدير‌عامل تعيين گرديدند. امضاء كليه اوراق و اسناد تعهد‌آور از جمله چك و سفته و برات و غيره با امضاء رئيس هيئت‌مديره و مدير‌عامل همراه با مهر شركت و اوراق عادي و مراسلات بامضاء مدير‌عامل همراه با مهر شركت معتبرمي‌باشد.


اداره ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري پ1247938779

 
آرشيو درباره عضويت اشتراك وضعيت كاربرى تماس لينكها