سال ۶۸ شماره ۱۹۶۷۳
شماره ويژه قوانين و مقررات:۵۰۱

سه شنبه بيست و هشتم شهريور ماه ۱۳۹۱
روزنامه
روزنامه رسمى
صفحه اول
جستجو


۱۳۹۱/۶/۰۵
آگهي تأسيس موسسه فرهيختگان شريف مهر شماره8314/ث32/91
   
   
موسسه فوق در تاريخ 04/6/1391 تحت شماره 29912 و شناسه ملي 10320814109 در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 4/6/1391 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خلاصه آن به شرح زير جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمي آگهي مي‌شود.
1ـ موضوع موسسه: ارائه خدمات مشاوره مديريتي و مطالعاتي در زمينه طراحي آماده‌سازي پياده‌سازي تجهيزات وسايل کمک آموزشي ارائه خدمات مطالعاتي و مشاوره فني و مديريتي تحقيقات بازار شرکت و مشاوره و مديريت همايشها و سمينارها و کنفرانسها و نمايشگاه‌ها و جشن‌ها در راستاي اهداف موسسه توسعه تعالي مديريتي توسعه خدمات مطالعاتي در زمينه تجهيزات کمک آموزشي ارائه خدمات مشاوره‌اي مطالعاتي در زمينه تجهيزات کمک آموزشي ارائه خدمات مشاوره‌اي مطالعاتي در زمينه طراحي داخلي و محيطي ارائه خدمات اداري شامل تايپ و تکثير ارائه کليه خدمات سخت‌افزاري کامپيوتري موردنياز موسسه و تامين نيروي انساني موردنياز موسسه خدمات نورپردازي عقد قرارداد با کليه اشخاص حقيقي و حقوقي اخذ وام و تسهيلات بانکي از بانکهاي داخلي و خارجي و موسسات مالي و اعتباري معتبر اخذ و اعطاي نمايندگي داخلي و خارجي.
2ـ مدت موسسه: ازتاريخ ثبت به مدت نامحدود.
3ـ مركز اصلي موسسه:
1ـ3ـ استان تهران ـ شهر تهران خيابان طالقاني خيابان ملک‌‌الشعراي بهار پلاک 2/4 ساختمان ايران بک طبقه سوم واحد 3 ـ کدپستي 1571715713.
4ـ سرمايه موسسه: مبلغ 000/000/1 ريال مي‌باشد.
5 ـ اولين مديران موسسه:
1ـ5 ـ خانم فريبا رباط‌مرادي به شماره ملي 0450515079 به سمت رئيس هيئت‌مديره
2ـ5 ـ آقاي سيد اميرحسين دربندي به شماره ملي 0052368939 به سمت عضو هيئت‌مديره
3ـ5 ـ آقاي سيد اميرحسين دربندي به شماره ملي 0052368939 به سمت مديرعامل به مدت نامحدود انتخاب گرديدند.
6ـ دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبيل چك سفته بروات قراردادها و عقود اسلامي با امضاي مديرعامل به تنهايي همراه با مهر موسسه معتبر مي‌باشد.
7ـ اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه.


اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري پ18279000011105447826

 
آرشيو درباره عضويت اشتراك وضعيت كاربرى تماس لينكها