سال ۶۷ شماره ۱۹۲۷۹
شماره ويژه قوانين و مقررات:۳۵۰

چهارشنبه بيست و يكم ارديبهشت ماه ۱۳۹۰
روزنامه
روزنامه رسمى
صفحه اول
جستجو


۱۳۹۰/۲/۱۱
آگهي تأسيس شركت پيمان يار ايرانيان سهامي‌ خاص شماره2814/ث32/90
   
   
شركت فوق در تاريخ 7/2/1390 تحت شماره 402290 و شناسه ملي 10320526505 در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 7/2/1390 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زير جهت اطلاع عموم در روزنامه‌هاي رسمي و كثيرالانتشار دنياي اقتصاد آگهي مي‌شود.
1ـ موضوع شركت: ارائه خدمات پيمانکاري مديريت پيمان و مشاوره ارزيابي و انتخاب پيمانکاران ارائه خدمات توسعه منابع سازماني و خدمات فني و مهندسي و مديريتي و آموزش پرسنل شرکت ارائه خدمات بازرگاني و بازاريابي مجاز غيرهرمي و غيرشبکه‌اي و غيرالکترونيکي خريد و فروش صادرات و واردات انواع ماشين‌آلات تجهيزات و قطعات يدکي و جانبي تشکيل يا تاسيس شرکت در داخل و خارج از کشور اخذ نمايندگي شرکتهاي خارجي مشارکت با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي انجام هرگونه فعاليت اقتصادي و خريد اوراق بهادار براي شرکت مبادرت به هرگونه فعاليتهاي مجاز که براي مقاصد و يا تسهيل اجراي آن لازم است.
2ـ مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود.
3ـ مركز اصلي شركت:
1ـ3ـ استان تهران ـ شهر تهران شاهين شمالي 20 متري گلستان شرقي خ معيني ک سوم پ 6 ـ کدپستي 1475836411.
4ـ سرمايه شركت: مبلغ 000/000/20 ريال منقسم به يک ميليون سهم 20 ريالي كه تعداد يک ميليون سهم بانام مي‌باشد كه مبلغ 000/000/7 ريال توسط موسسين طي گواهي بانكي شماره 3199034 مورخ 29/1/1390 نزد بانك پاسارگاد شعبه شاهين شمالي پرداخت گرديده است و الباقي سرمايه در تعهد صاحبان سهام مي‌باشد.
5 ـ اولين مديران شركت:
1ـ5 ـ آقاي سيد داود خراساني به شماره ملي 0051128241 به سمت رئيس هيئت‌مديره
2ـ5 ـ آقاي محمد برزگر به شماره ملي 3873368315 به سمت نائب رئيس هيئت‌مديره
3ـ5 ـ آقاي محمدرضا يوسف‌زاده به شماره ملي 0069418292 به سمت عضو هيئت‌مديره
4ـ5 ـ آقاي محمدرضا يوسف‌زاده به شماره ملي 0069418292 به سمت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند.
6ـ دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبيل چك سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامي با امضا رئيس هيئت‌مديره و يکي از اعضا هيئت‌مديره همراه با مهر شرکت معتبر است و نامه‌هاي اداري و عادي با امضاي مديرعامل به تنهايي همراه با مهر شرکت معتبر است.
7ـ اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه.
8ـ بازرس اصلي و علي‎البدل:
1ـ8ـ خانم شراره روان‌بخش به شماره ملي 4591226875 به عنوان بازرس اصلي
2ـ8ـ خانم بنفشه روان‌بخش به شماره ملي 4591359174 به عنوان بازرس علي‌البدل


اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري پ1265222759

 
آرشيو درباره عضويت اشتراك وضعيت كاربرى تماس لينكها