سال ۶۷ شماره ۱۹۴۴۴

شنبه دوازدهم آذر ماه ۱۳۹۰
روزنامه
روزنامه رسمى
صفحه اول
جستجو


۱۳۹۰ /۸/۱۴
آگهي تاسيس شرکت داده پردازان ايفا نت بامسئوليت‌محدود شماره511/ث115/90
   
   
شركت فوق در تاريخ 14/8/1390 تحت شماره 11072و شناسه ملي 10780146335 در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 14/8/1390 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زير جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمي آگهي مي‌شود
1 ـ موضوع شركت: ارائه خدمات رايانه‌اي و اينترنتي در زمينه طراحي نصب و راه‌اندازي سايت تعميرات سخت افزار و کليه خدمات مرتبط با موضوع شرکت
2ـ مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود
3ـ مركز اصلي شركت: 1ـ 3ـ استان مرکزي ـ‌شهر اراک خ دارايي جنب بنياد شهيد و ايثارگران کدپستي 3813757851
4ـ سرمايه شركت: مبلغ 1000000 ريال ميباشد
5ـ اولين مديران شركت:
1ـ 5ـ آقاي علي رفيعي به سمت رئيس هيئت‌مديره
2ـ 5ـ آقاي محسن کريمي به سمت عضو هيئت‌مديره
3ـ 5ـ آقاي محسن کريمي به سمت مديرعامل به مدت نامحدود انتخاب گرديدند
6 ـ دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبيل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامي با امضاي مديرعامل همراه با مهر شرکت معتبر ميباشد
7ـ اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه


اداره ثبت شركتها و موسسات واحد ثبتي اراک ش83517000011100690587

 
آرشيو درباره عضويت اشتراك وضعيت كاربرى تماس لينكها