سال ۶۹ شماره ۱۹۷۹۴
شماره ويژه قوانين و مقررات:۵۴۶

پنج شنبه بيست و ششم بهمن ماه ۱۳۹۱
روزنامه > آگهي ها > آگهى رسمى > آگهى تغييرات > شهرستان
روزنامه رسمى
صفحه اول
جستجو


۱۳۹۰ /۹/۱۷
آگهي تغييرات شركت ميعاد افزار سهند با مسئوليت محدود بشماره ثبت 7977 و شناسه ملي 10960010016 شماره 300/ت121/90
   
   
باستناد صورت جلسه مجمع عمومي شركا و هيئت مديره مورخ 17/07/1390 تصميمات ذيل اتخاذ شد:
1‌ـ نام شركت به داده پردازان سيراف تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گرديد.
2‌ـ اعضا هيئت مديره براي مدت نامحدود بقرار ذيل انتخاب گرديدند: آقاي حامد رضائي و آقاي غلامرضا رضائي و خانم ليلا چترزرين.
3‌ـ سمت اعضا هيئت مديره بقرار ذيل تعيين گرديدند: آقاي حامد رضائي بسمت رئيس هيئت مديره و آقاي غلامرضا رضائي بسمت نايب رئيس هيئت مديره و خانم ليلا چترزرين بسمت عضو هيئت مديره و خانم ليلا چترزرين بسمت مديرعامل.
4‌ـ محل شركت در واحد ثبتي بوشهر به آدرس شهر بوشهر‌ـ خ عاشوري‌ـ روبروي خيابان خيبر 7515766155 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گرديد.
5‌ـ كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانكي از قبيل چك و سفته و برات و ساير نامه‌هاي اداري و عادي با امضا حامد رضائي و ليلا چترزرين همراه با مهر شركت معتبر است. در تاريخ 17/09/1390 ذيل دفتر ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري ثبت و مورد تاييد و امضا قرار گرفت.


رئيس ثبت اسناد و املاك واحد ثبتي بوشهر ش 16768000011100055697

 
آرشيو درباره عضويت اشتراك وضعيت كاربرى تماس لينكها