سال ۶۹ شماره ۱۹۷۹۴
شماره ويژه قوانين و مقررات:۵۴۶

پنج شنبه بيست و ششم بهمن ماه ۱۳۹۱
روزنامه > آگهي ها > آگهى رسمى > آگهى تصميمات
روزنامه رسمى
صفحه اول
جستجو


۱۳۹۰ /۵/۲۵
آگهي تصميمات شركت موج شرکت موج نيکان سهامي خاص ثبت ‌شده ‌به شماره 117481 شناسه ملي 1010161684 شماره14900/ت32
   
   
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 21/4/90 شركت مزبوركه درتاريخ 16/5/90 واصل گرديد: ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي 89 بتصويب رسيد. موسسه حسابرسي فريوران هدف به شناسه ملي 10861873119 بسمت بازرس اصلي و غلامحسين سميعي به کد ملي 0042355109 بسمت بازرس علي‌البدل براي مدت يك سال انتخاب گرديدند. روزنامه كثيرالانتشار جمهوري اسلامي جهت درج آگهي‌هاي شركت تعيين گرديد. اعضاء هيئت‌مديره به مدت 2 سال بقرار ذيل انتخاب گرديدند: موسسه اهداف نيکان به شناسه ملي 10100391254 ـ شرکت تدبير نيکان ايرانيان به شناسه ملي 10102488384 ـ شرکت اميد نيکان به شناسه ملي 10101272329 ـ شرکت نور ايستا پلاستيک به شناسه ملي 10101822120 ـ حسين اخوان به کد ملي 0381174325 ـ به موجب صورتجلسه هيئت‌مديره مورخ 21/4/90 سيروس حامدي به کد ملي 4431457984 به نمايندگي از موسسه اهداف نيکان و حميد جليلي به کد ملي 0040055401 به نمايندگي از شرکت تدبير نيکان ايرانيان و فهيمه اخوان به کد ملي 0073511080 به نمايندگي از شرکت اميد نيکان و محمد نظري‌زاده به کد ملي 0054755611 به نمايندگي از شرکت نور ايستا پلاستيک و حسين اخوان به سمت رئيس هيئت‌مديره و حميد جليلي به سمت نايب رئيس هيئت‌مديره و سيروس حامدي به سمت مديرعامل تعيين گرديدند. امضاء کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضا رئيس هيئت‌مديره و مديرعامل و در غياب مديرعامل با امضاء رئيس هيئت‌مديره و فهيمه اخوان همراه با مهر شرکت و اوراق عادي و مراسلات با امضاء مديرعامل يا رئيس هيئت‌مديره همراه با مهر شرکت معتبر مي‌باشد.


اداره ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري پ1283317655

 
آرشيو درباره عضويت اشتراك وضعيت كاربرى تماس لينكها