سال ۶۸ شماره ۱۹۷۳۷

چهارشنبه پانزدهم آذر ماه ۱۳۹۱
روزنامه > آگهي ها > آگهى رسمى > آگهى تصميمات > شهرستان
روزنامه رسمى
صفحه اول
جستجو


۱۳۹۱/۷/۲۶
آگهي تصميمات در شرکت چاپ و نشر شيران نگار سهامي خاص ثبت شده به شماره5915 شناسه ملي شماره57206
   
   
برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق‌العاده و هيات‌مديره24/7/91 تصميمات زير اتخاذ گرديد:
1ـ آقايان هاشم اروج‌زاده‌شيران, جهانگير اروج‌زاده‌شيران, خانمها سهيلا نورزاده و زهرا اروج‌زاده‌شيران به عنوان اعضاي اصلي هيات‌مديره براي مدت دو سال انتخاب شدند.
2ـ خانم‌ها مريم پاشازاده به سمت بازرس اصلي و مريم ميرزاده به سمت بازرس علي‌البدل براي مدت يکسال انتخاب گرديدند.
3ـ روزنامه کثيرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهي‌هاي بعدي شرکت انتخاب گرديد
4ـ آقاي هاشم اروج‌زاده‌شيران به سمت رئيس هيات‌مديره و مديرعامل, جهانگير اروج‌زاده به سمت نائب رئيس هيات‌مديره, سهيلا نورزاده بعنوان عضو هيات‌مديره و زهرا اروج‌زاده‌شيران بعنوان عضو هيات‌مديره براي مدت دو سال انتخاب شدند و کليه اسناد و اوراق بهادار چک, سفته, برات و قراردادهاي عقوداسلامي و ساير نامه‌هاي اداري با امضاء مديرعامل و مهر شرکت معتبر ميباشد.


ثبت شرکتهاي ثبت اردبيل ش1429424

 
آرشيو درباره عضويت اشتراك وضعيت كاربرى تماس لينكها