سال ۶۸ شماره ۱۹۶۳۷

شنبه چهاردهم مرداد ماه ۱۳۹۱
روزنامه > آگهي ها > آگهى رسمى > آگهى تاسيس
روزنامه رسمى
صفحه اول
جستجو


۱۳۹۱ /۴/۲۵
آگهي تاسيس شركت كيان ترابر هرمزگان سهامي خاص شماره260/ث117/91
   
   
شركت فوق در تاريخ 25/04/1391 شماره ثبت 13668 و شناسه ملي 10800162386 در اين اداره بثبت رسيده و در تاريخ 25/04/1391 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زير جهت اطلاع عموم در روزنامه‌هاي رسمي و كثيرالانتشار صبح ساحل آگهي مي‌شود.
1‌‌ـ موضوع شركت: حمل و نقل جاده‌اي داخلي كالا از مبدا بندرعباس به ساير نقاط كشور و ايجاد شعبه و نمايندگي با كسب موافقت قبلي و كتبي از سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي.
2‌‌ـ مدت شركت: از تاريخ ثبت بمدت نامحدود.
3‌‌ـ مركز اصلي شركت: 1ـ3‌ـ استان هرمزگان‌‌ـ شهر بندرعباس پايانه بار بندرعباس كدپستي 7914735849
4‌‌ـ سرمايه شركت: مبلغ 000/000/1 ريال منقسم يه يكصد سهم 000/10 ريالي كه تعداد يكصد سهم با نام مي‌باشد كه مبلغ 000/350 ريال توسط موسسين طي گواهي بانكي شماره 900259/3600 مورخ 23/03/1391 نزد بانك ملي شعبه فرودگاه عمومي پرداخت گرديده است و الباقي سرمايه در تعهد صاحبان سهام مي‌باشد.
5‌‌ـ اولين مديران شركت:
1ـ5‌ـ آقاي مازيار باستاني بسمت رئيس هيئت مديره.
2ـ5‌ـ آقاي رضا رمضاني سربندي بسمت نايب رئيس هيئت مديره.
3ـ5‌ـ آقاي سيد بهرنگ پور سيدي بسمت عضو هيئت مديره.
4ـ5‌ـ آقاي سيد بهرنگ پور سيدي بسمت مديرعامل بمدت 2 سال انتخاب گرديدند.
6‌‌ـ دارندگان حق امضاء: كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت با امضا مديرعامل و رئيس هيئت مديره و نايب رئيس هيئت مديره همراه با مهر شركت معتبر خواهد بود.
7‌‌ـ اختيارات مديرعامل: مطابق اساسنامه مي‌باشد.
8‌‌ـ بازرس اصلي و علي‌البدل:
1ـ8‌ـ آقاي مسعود مرسلپور بعنوان بازرس اصلي
2ـ8‌ـ آقاي موسي مرسلپور بعنوان بازرس علي‌البدل


مسئول ثبت شركت‌ها و موسسات غير تجاري واحد ثبتي بندرعباس ش86759000011117813206

 
آرشيو درباره عضويت اشتراك وضعيت كاربرى تماس لينكها