سال ۶۹ شماره ۱۹۷۹۴
شماره ويژه قوانين و مقررات:۵۴۶

پنج شنبه بيست و ششم بهمن ماه ۱۳۹۱
روزنامه > آگهي ها > آگهى رسمى > آگهى تاسيس
روزنامه رسمى
صفحه اول
جستجو


۱۳۹۱ /۶/۲۹
آگهي تأسيس شركت شماره4365/4/123
   
   
خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شركت شاهين بختياري رستم آباد (سهامي خاص) كه در تاريخ 29/6/91 شماره ثبت 846 و شناسه ملي 14002771341 در اين اداره بثبت رسيده و در تاريخ فوق از لحاظ امضاء ذيل ثبت تكميل گرديده و براي اطلاع عموم در روزنامه‌‌‌‌ رسمي كشور و كثيرالانتشار جمهوري اسلامي و هفته نامه محلي امين بختياري آگهي مي‌گردد.
1ـ موضوع شركت: عبارت است از نگهداري و بهره برداري از مركز مخابراتي كابل كشي سيم كشي مفصل بندي تيركوبي فيبر نوري ام دي اف رانژه كشي كافو سيم كشي و كابل كشي و تيركوبي شبكه‌هاي برق سيم كشي برق ساختمان برق صنعتي لوله كشي و كانال كشي آب شهري و روستايي و زراعي تهيه و طبخ غذايي ادارات تامين نيروي انساني ادارات گاز كشي شهري و روستايي و منازل انجام سيستم برودتي و حرارتي ساختمان كارهاي مربوط به ساختمان اعم از سفت كاري ظريف كاري قالبندي آرماتوربندي نماكاري و كليه كارهاي مربوط به موضوع شركت انجام مفاد موضوع شركت منوط به اخذ مجوز يا پروانه كسب از مراجع ذيربط مي‌باشد.
2ـ مركز اصلي شركت: شهرستان اردل روستاي رستم آباد خ ديناران كوچه معراج منزل كيانوش رمضاني رستمي كدپستي 37311ـ 88818
3ـ مدت شركت: از تاريخ ثبت بمدت نامحدود.
4ـ سرمايه شركت: مبلغ يك ميليون ريال كه سي و پنج درصد آن نقدا برابر گواهي شماره 20/91 مورخ 26/6/91 پست بانك شعبه اردل به حساب شركت واريز و مابقي در تعهد صاحبان سهام مي‌باشد.
5ـ اسامي موسسين: 1ـ كيانوش رمضاني رستمي فرزند هادي شماره شناسنامه 21 و كد ملي 4689756252 و كدپستي 8881137311 2ـ منور فولادي فرزند عباسقلي بشماره شناسنامه 7432 و شماره ملي 1970849703 و كدپستي 888113711 3ـ مهدي رمضاني رئيسي فرزند هادي بشماره شناسنامه 1457 و كد ملي 4689174776 و كدپستي 8881137311
6ـ اولين مديران شركت و صاحبان امضاء: كيانوش رمضاني رستمي بسمت مديرعامل و عضو هيئت مديره و منور فولادي بسمت رئيس هيئت مديره و مهدي رمضاني رئيسي بسمت نايب رئيس هيئت مديره براي مدت دو سال انتخاب گرديدند. كليه قراردادها و اسناد رسمي و تعهدآور شركت از قبيل چك سفته و برات و اوراق بهادار با امضا مديرعامل و رئيس هيئت مديره همراه با مهر شركت معتبر مي‌باشد و اسناد و اوراق عادي با امضا مديرعامل و مهر شركت معتبر مي:‌باشد.
7ـ بازرسان شركت: لهراسب قدمي فرزند علي باز بشماره ملي 4689741344 و كدپستي 8881137311 بسمت بازرس اصلي و اصغر قدمي فرزند لهراسب بشماره ملي 4680003987 و كدپستي 8881137311 بسمت بازرس علي‌البدل شركت براي مدت يك سال انتخاب گرديدند.


رئيس اداره ثبت اسناد و املاك اردل ش25153000011100041262

 
آرشيو درباره عضويت اشتراك وضعيت كاربرى تماس لينكها