سال ۶۸ شماره ۱۹۷۰۹
شماره ويژه قوانين و مقررات:۵۱۱

سه شنبه نهم آبان ماه ۱۳۹۱
روزنامه > آگهي ها > آگهى رسمى > آگهى تاسيس
روزنامه رسمى
صفحه اول
جستجو


۱۳۹۱ /۷/۱۰
آگهي تاسيس شركت شماره22930/91/03
   
   
خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شركت مهندسين مشاور و بازرسي فني رابين پايا (سهامي خاص) كه در تاريخ 18/06/1391 شماره ثبت 6705 و شناسه ملي 14002833190 در دفتر ثبت شركت‌هاي اين اداره بثبت رسيده، جهت اطلاع عموم آگهي مي‌شود.
1ـ موضوع شركت: انجام كليه فعاليت‌ها اعم از تحقيقات، مطالعات امكان‌سنجي، آزمايشگاهي، بازرسي فني، مشاوره طراحي ساخت و انجام كليه خدمات فني، مهندسي و پايه و تفصيلي: 1- معماري و شهرسازي 2- ابنيه فلزي 3- ابنيه بتوني 4- ابنيه آبي 5- تاسيسات و تجهيزات 6- راه و ترابري و ديگر موارد در بند 2 اساسنامه درج گرديده است پس از كسب مجوز لازم از مراجع ذيصلاح.
2ـ مركز اصلي شركت: مازندران، بابل، كمربندي غربي، شهاب‌نيا، حر 12، لاله 9، ساختمان شهابي كدپستي 49753-47187
3ـ‌ مبدا تشكيل شركت و مدت آن: از تاريخ ثبت شركت بمدت نامحدود
4ـ سرمايه شركت: مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال منقسم به 30 سهم با نام 000/50 ريالي كه مبلغ 000/500/1 ريال برابر گواهي شماره 151/2031ـ 18/05/1391 بانك صادرات شعبه مدرس بابل بحساب جاري 0104274374005 شركت واريز گرديد.
5ـ آقايان مجيد موصلي، سهيل تتاردار، احسان ابراهيمي مرزوني بعنوان اعضاي اصلي هيئت مديره براي مدت دو سال انتخاب گرديدند.
6ـ آقايان ايمان حاجي‌زاده و محمد محسني بعنوان بازرسان اصلي و علي‌البدل شركت براي مدت يك سال انتخاب گرديدند.
7ـ روزنامه كثيرالانتشار كاروكارگر جهت درج آگهي‌هاي شركت تعيين گرديد.
8ـ مديران شركت و اشخاصي كه حق امضا دارند: برابر صورت جلسه هيئت مديره شركت مورخ 31/5/91 آقاي مجيد موصلي بسمت رئيس هيئت مديره و آقاي سهيل تتاردار بسمت نايب رئيس و آقاي احسان ابراهيمي مرزوني با سمت مدير عامل و عضو هيئت مديره شركت انتخاب و مقرر گرديد كليه اوراق، اسناد و قراردادهاي تعهدآور و بانكي (چك، سفته، بروات) و عقود اسلامي با امضا مدير عامل آقاي (احسان ابراهيمي مرزوني) و احدي از اعضاي هيئت مديره مهر شركت و همچنين نامه‌هاي عادي و اداري با امضا مدير عامل همراه با مهر شركت داراي اعتبار مي‌باشد.


سرپرست ثبت اسناد و املاك بابل ش80091000011142538281

 
آرشيو درباره عضويت اشتراك وضعيت كاربرى تماس لينكها