سال ۶۷ شماره ۱۹۵۵۸

يكشنبه دهم ارديبهشت ماه ۱۳۹۱
روزنامه > آگهي ها > آگهى رسمى > آگهى تاسيس
روزنامه رسمى
صفحه اول
جستجو


۱۳۹۱/۱/۲۸
آگهي تاسيس شركت آرمان ترابر آريا با مسئوليت محدود شماره862/ث32/91
   
   
شركت فوق در تاريخ 27/1/1391 تحت شماره 422525 و شناسه ملي 10320752848 در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 27/1/1391 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خلاصه شركتنامه آن به شرح زير جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمي آگهي مي‎شود:
1ـ موضوع شركت: حمل و نقل بين‌المللي کالا و خدمات مرتبط در صورت رعايت کامل ساير قوانين و مقررات مربوطه
2ـ مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود.
3ـ مركز اصلي شركت:
1ـ3ـ استان تهران ـ شهر تهران شادآباد ـ خيابان 17 شهريور ـ خيابان عبدالرحيمي ـ کوچه دوم ـ پلاک 7 ط دوم ـ کدپستي 1378738313
4ـ سرمايه شركت: مبلغ 000/000/1 ريال مي‌باشد.
5 ـ اولين مديران شركت:
1ـ5 ـ آقاي افشين محمدي به شماره ملي 0061293601 به سمت رئيس هيئت‌مديره
2ـ5 ـ آقاي نجفعلي محمدي به شماره ملي 4282672951 به سمت عضو هيئت‌مديره
3ـ5 ـ آقاي حميد عليخاني به شماره ملي 0062396137 به سمت عضو هيئت‌مديره
4ـ5ــ آقاي افشين محمدي به شماره ملي 0061293601 به سمت مديرعامل به مدت نامحدود انتخاب گرديدند.
6 ـ دارندگان حق امضاء : كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك سفته بروات قراردادها و عقود اسلامي با امضاء آقاي افشين محمدي همراه با مهر شركت معتبر است.
7ـ اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه


اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري پ20163000011102362678

 
آرشيو درباره عضويت اشتراك وضعيت كاربرى تماس لينكها