سال ۶۹ شماره ۱۹۷۹۴
شماره ويژه قوانين و مقررات:۵۴۶

پنج شنبه بيست و ششم بهمن ماه ۱۳۹۱
روزنامه > آگهي ها > آگهى رسمى > آگهى تغييرات
روزنامه رسمى
صفحه اول
جستجو


۱۳۹۰/۱۱/۱۱
آگهي تغييرات شرکت رهنوردان صنعت اهواز(سهامي خاص) ثبت 9149 کلاسه 9410 شناسه ملي 10860755255 شماره12976
   
   
باستناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق‌العاده مورخ 17/10/90 و هيات‎مديره مورخ 17/10/90 تصميمات زير اتخاذ گرديد: اعضاي هيئت‎مديره براي دو سال انتخاب شدند و عبارتند از: افشين شيني‎ميرزاده رئيس هيئت‎مديره هادي علي‎پورکلائي نائب رئيس هيئت‎مديره حسين قرباني مديرعامل و عضو حق امضاي اوراق مالي و چک و سفته و قراردادها با رئيس هيئت‎مديره با مهر شرکت معتبر ميباشد. بازرسين براي دو سال انتخاب شدند و عبارتند از: مجاهد کلاه‎خل بازرس اصلي پيمان شيني‎درويش بازرس علي‎البدل روزنامه فرهنگ جنوب جهت درج آگهي تعيين شد.


اداره ثبت اسناد و املاک اهواز ش120177

 
آرشيو درباره عضويت اشتراك وضعيت كاربرى تماس لينكها