سال ۶۷ شماره ۱۹۵۵۵
شماره ويژه قوانين و مقررات:۴۵۷

سه شنبه پنجم ارديبهشت ماه ۱۳۹۱
روزنامه > آگهي ها > آگهى رسمى > آگهى تغييرات
روزنامه رسمى
صفحه اول
جستجو


۱۳۹۱ /۱/۲۳
آگهي تغييرات شرکت پترو اميد آسيا سهامي خاص ‌به‌ شماره ثبت 367408 و شناسه ملي 10320170885 شماره1402/ت32/91
   
   
به استناد صورتجلسه هيئت‌مديره مورخ 25/11/1390 تصميمات ذيل اتخاذ شد:
1ـ سمت اعضاء هيئت‌مديره به قرار ذيل تعيين گرديدند:
شرکت مديريت سرمايه‌گذاري اميد سهامي‌عام با نمايندگي آقاي عليرضا حيدرآبادي‌پور به سمت رئيس‌ هيئت‌مديره و شرکت مديريت توسعه گوهران اميد سهامي‌خاص با نمايندگي آقاي مجيد خدابخش به سمت نائب رئيس هيئت‌مديره و شرکت توسعه تجارت بين‌الملل زرين پرشيا اميد سهامي‌خاص با نمايندگي آقاي حسين فروزان به سمت عضو هيئت‌مديره و شرکت سرمايه‌گذاري ساختماني سپه سهامي‌خاص با نمايندگي آقاي حميد جلاير‌سرنقي به سمت عضو هيئت‌مديره و شرکت سيمان هرمزگان سهامي‌عام با نمايندگي آقاي غلامرضا تاج‌گردون به سمت عضو هيئت‌مديره و آقاي مجيد خدابخش به نمايندگي از شرکت مديريت توسعه گوهران اميد سهامي‌خاص به شماره ثبت 241570 به سمت مدير‌عامل.
2ـ اختيارات هيئت‌مديره به شرح صورتجلسه به مديرعامل تفويض گرديد.
3ـ کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبيل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامي با امضاي مديرعامل و يکي از اعضاي هيئت‌مديره و در غياب مديرعامل با امضاي دو نفر از اعضاي هيئت‌مديره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و ساير نامه‌هاي اداري با امضاي مديرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مي‌باشد.
در تاريخ 23/1/1391 ذيل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غيرتجاري ثبت و مورد تأييد و امضاء قرارگرفت.


اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري پ20145000011103166267

 
آرشيو درباره عضويت اشتراك وضعيت كاربرى تماس لينكها