سال ۶۹ شماره ۱۹۷۹۴
شماره ويژه قوانين و مقررات:۵۴۶

پنج شنبه بيست و ششم بهمن ماه ۱۳۹۱
روزنامه > آگهي ها > آگهى رسمى
روزنامه رسمى
صفحه اول
جستجو


۱۳۹۱ /۷/۴
آگهي تغييرات شركت طراحي و ساخت اميد سراي ايرانيان سهامي خاص به شماره ثبت 20057 شماره734/ت104/91
   
   
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق‌العاده و عادي بطور فوق‌العاده و هيئت‌مديره مورخ23/02/1391 تصميمات ذيل اتخاذ شد:
1‌ـ ماده31 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گرديد.
2ـ آقاي مير طاهر موسوي و آقاي اسداله اميني و آقاي داود کريمي دستجردي و آقاي مهرداد آريانپور و آقاي رضا گل‌محمدي از عضويت هيئت‌مديره خارج گرديدند. در نتيجه اعضاء هيئت‌مديره به قرار ذيل مي‌باشند: آقاي حامد رمضاني و آقاي حميدرضا زکي‌زاده و شرکت سرمايه‌گذاري اميد ايرانيان سهامي‌خاص به شماره ثبت235752 با نمايندگي آقاي مير فاضل حسيني‌مقدم‌امامي تا تاريخ23/02/1393
3ـ سمت اعضاء هيئت‌مديره به قرار ذيل تعيين گرديدند: آقاي حامد رمضاني به سمت نائب رئيس هيئت‌مديره و آقاي حميدرضا زکي‌زاده به سمت عضو هيئت‌مديره و شرکت سرمايه‌گذاري اميد ايرانيان سهامي‌خاص با نمايندگي آقاي ميرفاضل حسيني‌مقدم‌امامي به سمت رئيس هيئت‌مديره و آقاي حميدرضا زکي‌زاده به سمت مديرعامل.
4ـ کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبيل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامي با امضاء مشترک مديرعامل و يکي از اعضاي هيئت‌مديره و در غياب مديرعامل با امضاي دو نفر از اعضاي هيئت‌مديره (رئيس هيئت‌مديره و نايب رئيس هيئت‌مديره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و ساير نامه‌هاي اداري و قراردادهاي استخدامي با امضاي مديرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مي‌باشد.
در تاريخ04/07/1391 ذيل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غيرتجاري ثبت و مورد تأييد و امضاء قرار گرفت.


اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غيرتجاري واحد ثبتي کرج ش1418823

 
آرشيو درباره عضويت اشتراك وضعيت كاربرى تماس لينكها