سال ۶۹ شماره ۱۹۷۹۴
شماره ويژه قوانين و مقررات:۵۴۶

پنج شنبه بيست و ششم بهمن ماه ۱۳۹۱
روزنامه
روزنامه رسمى
صفحه اول
جستجو


۱۳۹۰/۲/۱۴
آگهي تأسيس موسسه پرتوي علوي پارسيان شماره330/ث105/90
   
   
موسسه فوق در تاريخ 12/2/1390 تحت شماره 1725 و شناسه ملي 10530447453 در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 12/2/1390 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خلاصه آن به شرح زير جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمي آگهي مي‌شود.
1ـ موضوع موسسه: تاسيس و راه‌اندازي مدارس غيرانتفاعي در مقاطع مختلف تحصيلي اعم از دوره آمادگي دبستان راهنمايي تحصيلي متوسطه هنرستان با رعايت نظام جديد آموزشي کشور ـ دايرنمودن کلاسهاي تقويتي و آمادگي کنکور و ايجاد آموزشگاه‌هاي علمي آزاد و تاسيس آموزشگاه‌هاي آموزش زبانهاي خارجي ـ ارائه خدمات فرهنگي آموزشي و پرورشي و ايجاد مراکز و اماکن ورزشي تفريحي هنري و تشکيل و برگزاري نمايشگاه در زمينه فعاليتهاي فوق و برنامه‌ در واحدهاي آموزشي مربوط ـ عضويت و مشارکت در تعاونيهاي آموزش و فرهنگي غيرانتفاعي ـ اجاره و خريد و ساخت و ساز فضاهاي مناسب جهت انجام فعاليتهاي آموزشي و پرورشي با رعايت استانداردهاي متداول و پس از تائيد نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس کشور و تهيه و تدارک امکانات و تجهيزات ضروري و موردنياز واحدهاي آموزشي و پرورشي از قبيل وسايل کمک آموزشي و تکنولوژي آموزشي و وسايل آزمايشگاهي و غيره ـ انجام کليه فعاليتها و ارائه خدمات در زمينه اعتلا و تعميم آموزش و پرورش کشور با تصويب و تائيد وزارت آموزش و پرورش و پس از طي تشريفات و مراحل قانوني و با رعايت جنبه‌هاي غيرانتفاعي در هر مورد و ضوابط و مقررات مربوطه با رعايت قوانين و مقررات جاري کشور به موجب نامه شماره 43/112060/90 مورخ 29/1/90 اداره کل آموزش و پرورش استان فارس.
2ـ مدت موسسه: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود.
3ـ مركز اصلي موسسه:
1ـ3ـ استان فارس ـ شهر شيراز قصردشت حدفاصل چهارراه زرگري و ولي‌عصر روبروي کوچه 50 پلاک 466
4ـ سرمايه موسسه: مبلغ 000/000/1 ريال مي‌باشد.
5 ـ اولين مديران موسسه:
1ـ 5 ـ آقاي مهدي پارنج بسمت رئيس هيئت‌مديره.
2ـ 5 ـ آقاي مهران پارنج بسمت نائب‌رئيس هيئت‌مديره.
3ـ 5 ـ خانم اعظم‌السادات مسجدي بسمت عضو هيئت‌مديره.
4ـ 5 ـ خانم سونا قديمي بسمت عضو هيئت‌مديره (بعنوان عضو علي‌البدل).
5ـ 5 ـ آقاي محمد سلطاني بسمت عضو هيئت‌مديره (بعنوان عضو علي‌البدل).
6ـ 5 ـ خانم اعظم‌السادات مسجدي بسمت مديرعامل به مدت نامحدود انتخاب گرديدند.
6ـ دارندگان حق امضاء: امضا کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکي قراردادها با امضا مديرعامل و رئيس هيئت‌مديره متفقا همراه با مهر موسسه و ساير نامه‌هاي عادي و اداري با امضا مديرعامل يا رئيس هيئت‌مديره همراه با مهر موسسه معتبر مي‌باشد.
7ـ اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه.


ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري واحد ثبتي شيراز ش1282828455

 
آرشيو درباره عضويت اشتراك وضعيت كاربرى تماس لينكها