سال ۶۹ شماره ۱۹۷۹۴
شماره ويژه قوانين و مقررات:۵۴۶

پنج شنبه بيست و ششم بهمن ماه ۱۳۹۱
روزنامه
روزنامه رسمى
صفحه اول
جستجو


About
معرفي اجمالي

روزنامه رسمي كشور يكي از سازمان‎هاي وابسته به قوه قضائيه است كه به صورت شركت سهامي اداره مي‎شود. مطابق اساسنامه قانوني مصوب    28/12/1352، اركان شركت عبارتند از: مجمع‎عمومي، هيئت‌مديره و مدير عامل و بازرس قانوني است و رياست محترم قوه‎قضائيه رئيس مجمع عمومي شركت مي‎باشند.
برابر ماده 4 اساسنامه (اصلاحي 12/11/1381) ، موضوع شركت اداره و چاپ و نشر روزنامه رسمي كشور, انجام سفارشات چاپي و مطبوعاتي قوه قضائيه, وزارتخانه‌ها, موسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي, تهيه, چاپ, توزيع و فروش كتب و نرم افزارهاي الكترونيك و رايانه‌اي مي‎باشد.
وظيفه اصلي شركت، چاپ و نشر كليه قوانين و مصوبات مجلس شوراي اسلامي، مصوبات مجمع‎تشخيص‎مصلحت‎نظام، آيين‎نامه‎ و تصويب‎نامه‎هاي هيئت‎دولت و آراء وحدت‎رويه ديوان‎عالي كشور و ديوان عدالت اداري است. از ديگر وظايف مهم روزنامه رسمي كشور چاپ و نشر برخي آگهي‎هاي قانوني- قضايي،همچون آگهي‎هاي مربوط به به تاسيس و ثبت شركت‎هاي تجاري است.

برابر ماده( 2) قانون مدني، قوانين و مقررات ،پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمي در سراسر كشور لازم‌‎الاجراست مگر آن كه در خود قانون ،ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد.
سهام شركت صد در صد متعلق به دولت بوده و به طور كلي از بودجه عمومي كشور استفاده ننموده و كليه هزينه‎هاي جاري خويش ر ا از محل منابع داخلي ،حق‎الدرج آگهي‎هاي قانوني و چاپ دفاتر و اوراق قوه قضائيه ،وزارت دادگستري و سازمان‎هاي تابعه تامين مي‎نمايد.
روزنامه رسمي در حال حاضر واجد 94 پست سازماني (47 پست در بخش‎هاي مختلف اداري و 47 پست در بخش چاپخانه) مي‎باشد.


تاريخچه

روزنامه رسمي كشور يكي از سازمان‎هاي وابسته به قوه قضائيه است. به موجب ماده واحده سال 1289 شمسي دولت موظف گرديد در پايتخت روزنامه‎اي حاوي دستخط‎هاي سلطنتي و احكام وزارتخانه و عزل و نصب مامورين و قوانين موضوعه منتشر سازد و اين روزنامه با نام (مجله رسمي وزارت دادگستري منتشر مي‎گرديد.

در سال 1323 به موجب تبصره 3 قانون بودجه مجلس شوراي ملي اين وظيفه به عهده مجلس محول گرديد و هيات رئيسه مجلس موظف گرديد آن را به صورت يوميه منتشر سازد كه اولين شماره با نام (روزنامه رسمي كشور) در تاريخ يكشنبه 22/11/1323 انتشار يافت اين وضع ادامه یافت تا اينكه به موجب تبصره (18) قانون بودجه سال 1338 كل كشور روزنامه رسمي به وزارت دادگستري منتقل گرديد و نهايتاً به موجب ماده واحده مصوب 26/1/1351 سازمان روزنامه رسمي به شركت سهامي تبديل گرديد.


وظايف و اختيارات

1 - اصل (69) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران - «مذاكرات مجلس شوراي اسلامي بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود ...».
2 - ماده (1) قانون مدني ـ مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه‌پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس جمهور ابلاغ مي‌شود. رئيس جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آنرا امضاء و به مجريان ابلاغ نمايد و دستورانتشار آن را صادركند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس‌از ابلاغ منتشر نمايد. تبصره ـ در صورت استنكاف رئيس جمهور از امضاء يا ابلاغ در مدت مذكور در اين ماده به دستور رئيس مجلس شوراي اسلامي روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد.
3 - مادة (3) قـانـون مـدني ـ انتشـار قوانيـن بـايد در روزنـامه رسمي به‌عمل آيد.
4 - ماده (9) قانون مدني ـ مقررات عمودي كه برطبق قانون اساسي بين‌دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است.
5 - انتشار اعلان لازم جهت صدور حكم موت فرضي در مورد غايب مفقودالاثر برابر مادة (1023) قانون مدني.
6 - انتشار مفاد دادخواست در صورتيكه خواهان نتواند نشاني خوانده را تعيين نمايد برابر ماده (73) قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني.
7 - احضار متهم در صورتيكه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت وي در امر جزايي ابلاغ ممكن نشود مستنداً به‌مادة (151) قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري.
8 - انتشار مفاد وصيتنامه‌اي كه به موجب قانون قابل ترتيب اثر است درصورت نبودن توافق و اختلاف ورثه نسبت به آن وفق بند (8) آئين‌نامه ماده (299) قانون امور حسبي مصوب سال 1322 وزارت دادگستري.
9 - انجام كليه سفارشات چاپي و مطبوعات قوه قضائيه, وزارت دادگستري و سازمانهاي تابعه برابر ماده 4 اساسنامه قانوني روزنامه رسمي.
10 - انتشار اعلان لازم به دارندة مجهول سند تجاري برابر مواد 324 و 327 قانون تجارت.
11 - انتشار آگهي دعوت هيئت بستانكاران موضوع مادة 25 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 24/4/1328
12 - انتشار خلاصه نامه شركت وفق مادة 6 نظامنامه قانون تجارت مصوب سال 1311 وزارت دادگستري.
13 - انتشارخلاصه نامه شركت خارجي يا شعبه آن پس ازثبت وفق‌مادة20 نظامنامه اجراء قانون ثبت‌شركتها مصوب 2/3/1310
14 - انتشار مفاد حكم قطعي راجع به اعتراض به علامت ثبت شده وفق تبصره مادة 19 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب يكم تير ماه 1310
15 - انتشاراساسنامه ومرامنامه گروهها پس‌ازصدور پروانه وفق مادة 11 قانون‌فعاليت احزاب وجمعيتها و ..... مصوب 7/6/1360
16 - انتشار آگهي موضوع ثبت اختراع وفق ماده 32 آئين‌نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت علايم تجارتي و اختراعات مصوب 1/4/1310
17 - انتشار مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام.
18 - نشر آراء وحدت رويه هيئت عمومي ديوانعالي كشور.
19 - نشر آراء وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري.
20 - انتشار مصوبات هيأت دولت.
21 - انتشار آئين‌نامه‌هاي اجرايي مصوب هيأت دولت.
22 - انتشار آئين‌نامه‌هاي اجرايي مصوب رياست قوه قضائيه.
23 - انتشار مصوبات شورايعالي انقلاب فرهنگي.
24 - انتشار مصوبات شورايعالي اداري.
25 - انتشار مصوبات شورايعالي شهرسازي و معماري ايران.


نمودار تشكيلات و اسامي مديران
مديرعامل - آقاي محمد سینجلی جاسبی
عضو هيئت مديره - آقاي امیر اسلامی تبار
ذيحساب و مدير اداري – مالي - آقای علیرضا پوراحمدی


اطلاعات آماري


نمودار شمارگان روزنامه رسمي كشور سال 1376 ـ 1386نمودار ساير نشريات روزنامه رسمي كشور سال 1376 ـ 1386


(قوانين، آيين‎نامه‎ها و تصويب‎نامه‎هاي موضوعي، فهرست سالانه و شش ماهه قوانين و ... )


نمودار مجموعه قوانين سنواتي روزنامه رسمي كشور سال 1376 ـ 1386مقررات دستگاه

 اساسنامه
 آيين‎نامه مالي
 آيين نامه معاملات
 آيين‎نامه رفاهي

 
آرشيو درباره عضويت اشتراك وضعيت كاربرى تماس لينكها